Juridische aspecten

CapitalPlan Insurance NV

Capi­talPlan insu­ran­ce nv biedt een zeer breed gam­ma aan ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen aan. Wij staan onder toe­zicht van de FSMA (de Auto­ri­teit voor Finan­ci­ë­le Dien­sten en Mark­ten). We zijn erkend als ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar (erken­ning FSMA nr 64007A).

CapitalPlan Invest GCV

Wij tre­den tevens op als tus­sen­per­soon in bank- en beleg­gings­dien­sten via Capi­talPlan Invest gcv (erken­ning FSMA nr 115227B).

Gedragsregels

Elk van onze ven­noot­schap­pen kan u een zeer breed gam­ma van finan­ci­ë­le dien­sten aan­bie­den. Als finan­ci­ë­le ver­trou­wens­per­soon heb­ben wij tevens een belang­rij­ke door­ver­wijs­func­tie, naar de juis­te spe­ci­a­lis­ten op juri­disch en fis­caal vlak, die uw ver­mo­gen op een juri­disch ver­ant­woor­de wij­ze kun­nen struc­tu­re­ren. Hier­on­der vindt u belang­rij­ke juri­di­sche aspec­ten van onze gedrags­re­gels.

Juridische aspecten

1. CapitalPlan Insurance NV

Capi­talPlan Insu­ran­ce” is de bescherm­de han­dels­be­na­ming van Capi­talPlan Insu­ran­ce n.v. met maat­schap­pe­lij­ke zetel te Bos­hoek 305, 2530 Boechout, inge­schre­ven met BTW num­mer BE0466 859 204 en met het onder­ne­mers­num­mer 0446859204, en als erkend ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar met het FSMA erken­nings­num­mer 64007A.

Toe­zicht­hou­den­de over­heid is FSMA (Auto­ri­teit voor Finan­ci­ë­le Dien­sten en Mark­ten), met als con­tact­ge­ge­vens:

Adres: Con­gres­straat 12–14 – 1000 BRUSSEL
Tele­foon: 02/220 52 11
Fax: 02/2 220 52 75

Het regis­ter van de ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen en dat van de bank­ma­ke­laars wordt bij­ge­hou­den door  de FSMA, te 1000 Brus­sel, Con­gres­straat 12–14 en is terug te vin­den op www.fsma.be

2. CapitalPlan Invest GCV

Wij tre­den tevens op als tus­sen­per­soon in bank- en beleg­gings­dien­sten via Capi­talPlan Invest gcv (erken­ning FSMA nr 115227B). Het sta­tuut van tus­sen­per­soon in bank- en beleg­gings­dien­sten is streng gere­gle­men­teerd. De wet van 22 maart 2006 is van toe­pas­sing op alle tus­sen­per­so­nen in bank- en beleg­gings­dien­sten en de gere­gle­men­teer­de onder­ne­min­gen die in Bel­gië werk­zaam zijn of dit beo­gen te zijn. Zij regelt het bemid­de­len in en het aan­bie­den van bank- en beleg­gings­dien­sten, de infor­ma­tie die aan het publiek moet wor­den ver­schaft en de con­tro­le op de nale­ving ervan.

Spe­ci­fie­ke ver­eis­ten voor bank­ma­ke­laars

Inschrij­ving in het regis­ter van de tus­sen­per­so­nen in bank- en beleg­gings­dien­sten

Wij tre­den op als tus­sen­per­soon in bank- en beleg­gings­dien­sten via Capi­talPlan Invest gcv onder het erken­ning FSMA nr 115227B.

Per­ma­nen­te vor­ming

Gelet op een zeer snel­le evo­lu­tie en de com­plexi­teit van de finan­ci­ë­le pro­duc­ten is de bank­ma­ke­laar ver­plicht zich regel­ma­tig bij te scho­len.

Niet-exclu­si­vi­teit
De make­laar oefent zijn beroeps­werk­zaam­he­den uit bui­ten elke exclu­si­vi­teits­ver­bin­te­nis. Hij gaat op zoek naar het bes­te pro­duct tegen de bes­te prijs, op maat van de client.

Cash­less wer­king
De make­laar mag op geen enkel ogen­blik in con­tan­ten of op reke­ning gel­den en finan­ci­ë­le instru­men­ten ont­van­gen en bij­hou­den.

3. Toezichthoudende overheid www.fsma.be

De FSMA (Auto­ri­teit voor Finan­ci­ë­le Dien­sten en Mark­ten) is de toe­zicht­hou­den­de over­heid over onze acti­vi­tei­ten.

Alge­me­ne con­tact­ge­ge­vens:

Adres: Con­gres­straat 12–14 – 1000 BRUSSEL
Tele­foon: 02/220 52 11
Fax: 02/2 220 52 75

Het regis­ter van de ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen en dat van de bank­ma­ke­laars wordt bij­ge­hou­den door  de FSMA, te 1000 Brus­sel, Con­gres­straat 12–14 en is terug te vin­den op www.fsma.be

4. Buitengerechtelijke klachtenregeling

Voor al uw vra­gen en pro­ble­men kan u altijd in eer­ste instan­tie terecht bij ons kan­toor.
Klach­ten inza­ke ban­cai­re aan­ge­le­gen­he­den kun­nen inge­diend wor­den bij Ombuds­fin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brus­sel.

Klach­ten inza­ke ver­ze­ke­rin­gen kun­nen inge­diend wor­den bij de Ombuds­dienst Ver­ze­ke­rin­gen te 1000 Brus­sel, de Meeûs­squa­re 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as, of bij de Ombuds­man in finan­ci­ë­le geschil­len voor wat de ban­cai­re dien­sten betreft – www.ombudsfin.be.

 

MiFid

1. CapitalPlan Insurance en AssurMiFID

Ons kan­toor is gehou­den tot het nale­ven van de “Assur­Mi­FID-gedrags­re­gels(*)” en deelt u in u dit ver­band de vol­gen­de infor­ma­tie mee:

(*) Wet van 30 juli 2013 tot ver­ster­king van de bescher­ming van de afne­mers van  finan­ci­ë­le pro­duc­ten en dien­sten als­ook van de bevoegd­he­den van de FSMA en diver­se bepa­lin­gen als­ook het KB van 21 febru­a­ri 2014 over de regels voor de toe­pas­sing van de arti­ke­len 27 tot 28bis van de wet van 2 augus­tus 2002 betref­fen­de het toe­zicht op de finan­ci­ë­le sec­tor en de finan­ci­ë­le dien­sten op de ver­ze­ke­rings­sec­tor en KB van 21 febru­a­ri 2014 inza­ke de krach­tens de wet vast­ge­stel­de gedrags­re­gels en regels over het beheer van belan­gen­con­flic­ten, wat de ver­ze­ke­rings­sec­tor betreft.

1.1 AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Infor­ma­tie over begrip ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling

Ons kan­toor biedt dien­sten van ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling aan, d.w.z. de werk­zaam­he­den die bestaan in het advi­se­ren over ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten, het aan­bie­den, het voor­stel­len, het ver­rich­ten van voor­be­rei­dend werk tot het slui­ten van ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten of het slui­ten van ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten, dan wel in het assis­te­ren bij het beheer en de uit­voe­ring ervan.

Num­mers van de tak­ken en de titu­la­tuur

 • Tak 21: Levens­ver­ze­ke­rin­gen niet ver­bon­den met beleg­gings­fond­sen, met uit­zon­de­ring van bruids­schat- en geboort­ever­ze­ke­rin­gen;
 • Tak 22: Bruids­schat- en geboort­ever­ze­ke­rin­gen, niet ver­bon­den met beleg­gings­fond­sen;
 • Tak 23: Levens- bruids­schat- en geboort­ever­ze­ke­rin­gen in ver­band met beleg­gings­fond­sen;
 • Tak 26: Kapi­ta­li­sa­tie­ver­rich­tin­gen.

 

1.2 INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTBELEID VAN ONS KANTOOR

De Assur­Mi­FID-gedrags­re­gels leg­gen ons kan­toor op om een schrif­te­lijk beleid op te stel­len voor  het beheer van belan­gen­con­flic­ten. Hier­on­der kan u meer infor­ma­tie  terug­vin­den over hoe ons kan­toor hier­aan invul­ling geeft.

Wetgevend kader

Van­af 30 april 2014 zijn de “Assur­Mi­FID –gedrags­re­gels” van kracht. Zij vin­den hun wet­te­lij­ke basis in de wet van 30 juli 2013 tot ver­ster­king van de bescher­ming van de afne­mers van finan­ci­ë­le pro­duc­ten en dien­sten als­ook van de bevoegd­he­den van de FSMA en diver­se bepa­lin­gen als­ook het KB van 21 febru­a­ri 2014 over de regels voor de toe­pas­sing van de arti­ke­len 27 tot 28bis van de wet van 2 augus­tus 2002 betref­fen­de het toe­zicht op de finan­ci­ë­le sec­tor en de finan­ci­ë­le dien­sten op de ver­ze­ke­rings­sec­tor en KB van 21 febru­a­ri 2014 inza­ke de krach­tens de wet vast­ge­stel­de gedrags­re­gels en regels over het beheer van belan­gen­con­flic­ten, wat de ver­ze­ke­rings­sec­tor betreft.

Over­een­kom­stig deze gedrags­re­gels is ons kan­toor gehou­den om een schrif­te­lijk beleid op te stel­len voor het beheer van belan­gen­con­flic­ten bij het ver­le­nen van dien­sten van ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling.

De wet­te­lij­ke rege­ling omtrent belan­gen­con­flic­ten is een aan­vul­ling op de alge­me­ne MiFID-grond­wet. Deze grond­wet wordt door ons kan­toor geëer­bie­digd door zich loy­aal, bil­lijk en pro­fes­si­o­neel in te zet­ten voor de belan­gen van de klant bij het ver­le­nen van dien­sten van ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling.

Wel­ke belan­gen­con­flic­ten?

Met het oog op ons belan­gen­con­flic­ten­be­leid heeft ons kan­toor in een eer­ste stap de moge­lij­ke belan­gen­con­flic­ten in ons kan­toor geï­den­ti­fi­ceerd. Belan­gen­con­flic­ten kun­nen zich voor­doen tus­sen (1) ons kan­toor en haar ver­bon­den per­so­nen en een klant of (2) tus­sen meer­de­re klan­ten onder­ling. Het beleid inza­ke belan­gen­con­flic­ten houdt reke­ning met de eigen ken­mer­ken van ons kan­toor en haar even­tu­e­le groeps­struc­tuur.

Bij de beoor­de­ling naar moge­lij­ke belan­gen­con­flic­ten heeft ons kan­toor de situ­a­ties in kaart gebracht waar­bij een aan­zien­lijk risi­co bestaat dat de belan­gen van de klant wor­den geschaad. Het gaat om:

 • Situ­a­ties waar­bij winst wordt gemaakt of ver­lies wordt gele­den ten kos­te van de cli­ënt;
 • Situ­a­ties waar­bij ons kan­toor een ander belang heeft bij het resul­taat van de dienst of trans­ac­tie;
 • Situ­a­ties met een finan­ci­ë­le drijf­veer om ande­re cli­ën­ten te laten voor­gaan;
 • Situ­a­ties waar­bij het­zelf­de bedrijf als de cli­ënt wordt uit­ge­oe­fend;
 • Situ­a­ties waar­bij ons kan­toor een ver­goe­ding ont­vangt van een ande­re per­soon dan de cli­ënt voor de gele­ver­de dien­sten van ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling.
 • Situ­a­ties waar­bij ons kan­toor deel­ne­min­gen van min­stens 10% bezit in stem­rech­ten of van het kapi­taal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situ­a­ties waar­bij de verzekeringsonderneming(en) deel­ne­min­gen van min­stens 10% bezit(ten)van de stem­rech­ten of van het kapi­taal van ons kan­toor.

 Wel­ke maat­re­ge­len neemt ons kan­toor

Ons kan­toor neemt heel wat maat­re­ge­len om ervoor te zor­gen dat het belang van de klant pri­meert. Het gaat onder meer om:

Een inter­ne instruc­tie­no­ta;

Een aan­ge­past ver­lo­nings­be­leid;

Een beleid dat erop toe­ziet dat de ver­bon­den per­so­nen enkel bemid­delt m.b.t. ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten, waar­van zij de essen­ti­ë­le ken­mer­ken ken­nen en in staat zijn om deze aan de cli­ën­ten toe te lich­ten;

Een beleid dat het recht voor­be­houdt van ons kan­toor om bij ont­sten­te­nis van een con­cre­te oplos­sing voor een spe­ci­fiek belan­gen­con­flict de gevraag­de dienst­ver­le­ning te wei­ge­ren met het uit­slui­ten­de doel de bescher­ming van de belan­gen van de klant;

Een rege­ling inza­ke het ont­van­gen van voor­de­len;

Een beleid dat erop toe­ziet dat alle infor­ma­tie die onze ver­bon­den per­so­nen ver­strek­ken cor­rect, dui­de­lijk en niet mis­lei­dend is.

Indien nood­za­ke­lijk zal het beleid inza­ke belan­gen­con­flic­ten van ons kan­toor aan­ge­past en/of geac­tu­a­li­seerd wor­den.

Wat is de procedure?

U vindt een weer­ga­ve van de pro­ce­du­re in de onder­staan­de afbeel­ding.

Specifieke transparantie

Wan­neer in een con­cre­te situ­a­tie onze maat­re­ge­len onvol­doen­de garan­tie zou­den kun­nen bie­den, zal u geïn­for­meerd wor­den door ons kan­toor over de alge­me­ne aard en/of de bron­nen van het belan­gen­con­flict, zodat u een wel­over­wo­gen beslis­sing kan nemen. U kan steeds met ons con­tact op nemen voor meer infor­ma­tie.

1.3 VERGOEDING

Voor onze dien­sten van ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling ont­van­gen wij in begin­sel een ver­goe­ding van de ver­ze­ke­rings­on­der­ne­ming. Deze ver­goe­ding maakt reeds deel uit van de pre­mie die u als klant betaalt en wordt niet afzon­der­lijk aan­ge­re­kend. Daar­naast is het moge­lijk dat wij in som­mi­ge geval­len wel­be­paal­de taken inge­vuld door ons kan­toor aan u fac­tu­re­ren, maar dan enkel in onder­ling over­leg en mits uit­druk­ke­lij­ke toe­stem­ming van de cli­ënt.

Voor meer infor­ma­tie ver­zoe­ken wij u vrien­de­lijk om ons kan­toor te raad­ple­gen.

Capi­talPlan Insu­ran­ce n.v. Bos­hoek 305, 2530 Boechout

2. CapitalPlanInvest en MiFID II

Ons kan­toor is gehou­den tot het nale­ven van de “MiFID II-gedrags­re­gels” en deelt u in u dit ver­band de onder­staan­de infor­ma­tie mee:

[*] Hier wor­den de beleg­gings­dien­sten bedoeld die zijn opge­lijst in deel A van bij­la­ge I bij Richt­lijn 2014/65/EU van het Euro­pees Par­le­ment en de Raad van 15 mei 2014 betref­fen­de mark­ten voor finan­ci­ë­le instru­men­ten en tot wij­zi­ging van Richt­lijn 2002/92/EG en Richt­lijn 2011/61/EU (her­schik­king) (hier­na “MiFID II-richt­lijn”). Die dien­sten kun­nen, in voor­ko­mend geval, samen wor­den ver­leend met de neven­dien­sten in de zin van deel B van bij­la­ge I bij de MiFID II-richt­lijn. Gere­gle­men­teer­de onder­ne­min­gen die enkel neven­dien­sten ver­le­nen, val­len niet onder toe­pas­sing van deze mede­de­ling.

2.1 AANGEBODENPRODUCTEN EN DIENSTEN

Infor­ma­tie over het begrip beleg­gings­dien­sten

Hier wor­den de beleg­gings­dien­sten bedoeld die zijn opge­lijst in deel A van bij­la­ge I bij Richt­lijn 2014/65/EU van het Euro­pees Par­le­ment en de Raad van 15 mei 2014 betref­fen­de mark­ten voor finan­ci­ë­le instru­men­ten en tot wij­zi­ging van Richt­lijn 2002/92/EG en Richt­lijn 2011/61/EU (her­schik­king) (hier­na “MiFID II-richt­lijn”). Die dien­sten kun­nen, in voor­ko­mend geval, samen wor­den ver­leend met de neven­dien­sten in de zin van deel B van bij­la­ge I bij de MiFID II-richt­lijn.

2.2 INFORMATIEOVER HET BELANGENCONFLICTBELEID VAN ONS KANTOOR

De MiFID II-gedrags­re­gels leg­gen ons kan­toor op om een schrif­te­lijk beleid op te stel­len voor  het beheer

van belan­gen­con­flic­ten. Hier­on­der kan u meer infor­ma­tie  terug­vin­den over hoe ons kan­toor hier­aan invul­ling geeft.

2.2.1 Wel­ke belan­gen­con­flic­ten?

Met het oog op ons belan­gen­con­flic­ten­be­leid heeft ons kan­toor de moge­lij­ke belan­gen­con­flic­ten in ons kan­toor geï­den­ti­fi­ceerd. Belan­gen­con­flic­ten kun­nen zich voor­doen tus­sen (i) ons kan­toor en de met haar ver­bon­den per­so­nen en een cli­ënt of (ii) tus­sen meer­de­re cli­ën­ten onder­ling. Het beleid inza­ke belan­gen­con­flic­ten houdt reke­ning met de eigen ken­mer­ken van ons kan­toor.

Bij de beoor­de­ling van moge­lij­ke belan­gen­con­flic­ten heeft ons kan­toor de situ­a­ties in kaart gebracht waar­bij een aan­zien­lijk risi­co bestaat dat de belan­gen van de cli­ënt wor­den geschaad. Het gaat con­creet om de situ­a­ties waar­bij:

- winst wordt gemaakt of ver­lies wordt gele­den ten kos­te van de cli­ënt;

- ons kan­toor een ander belang heeft bij het resul­taat van de dienst of trans­ac­tie;

- ons kan­toor een finan­ci­ë­le drijf­veer heeft om bepaal­de cli­ën­ten te laten voor­gaan

of anders te behan­de­len;

- waar­bij het­zelf­de bedrijf als de cli­ënt wordt uit­ge­oe­fend;

- waar­bij ons kan­toor van een ande­re per­soon dan de cli­ënt voor de gele­ver­de

dien­sten van bank­be­mid­de­ling een ver­goe­ding ont­vangt.

Wel­ke maat­re­ge­len neemt ons kan­toor?

Ons kan­toor neemt heel wat maat­re­ge­len om ervoor te zor­gen dat het belang van de

cli­ënt pri­meert. Het gaat onder meer om:

- een gepas­te inter­ne orga­ni­sa­tie die in een pro­ce­du­re heeft voor­zien en toe­ziet op

een effi­ci­ënt belan­gen­con­flic­ten­be­leid;

- een con­se­quen­te toe­pas­sing van de behoef­te- en geschikt­heids­be­oor­de­ling voor elke

cli­ënt;

- een aan­ge­past ver­lo­nings­be­leid voor de met ons kan­toor ver­bon­den per­so­nen;

- een beleid dat er op toe­ziet dat ons kan­toor en de met haar ver­bon­den per­so­nen op

de hoog­te zijn van de MiFI­DII-regle­men­te­ring;

- een beleid dat het recht voor­be­houdt van ons kan­toor om bij ont­sten­te­nis van een

con­cre­te oplos­sing voor een spe­ci­fiek belan­gen­con­flict de gevraag­de

dienst­ver­le­ning te wei­ge­ren met het uit­slui­ten­de doel de bescher­ming van de

belan­gen van de cli­ënt;

- een beleid inza­ke het ont­van­gen van voor­de­len in natu­ra en geschen­ken;

- een beleid dat erop toe­ziet dat alle infor­ma­tie die onze ver­bon­den per­so­nen

ver­strek­ken cor­rect, dui­de­lijk en niet mis­lei­dend is.

Wat is de pro­ce­du­re?

De hui­di­ge pro­ce­du­re inza­ke belan­gen­con­flic­ten wordt samen­ge­vat in onder­staand

sche­ma:

Indien nodig zal het beleid inza­ke belan­gen­con­flic­ten van ons kan­toor aan­ge­past en/of geac­tu­a­li­seerd wor­den.

Wan­neer er onvol­doen­de garan­ties zou­den zijn dat ons belan­gen­con­flic­ten­be­leid vol­doen­de effec­tief is, zal u trans­pa­ran­tie gege­ven wor­den omtrent het (moge­lijk) belan­gen­con­flict zodat u een geïn­for­meer­de beslis­sing kan nemen.

U heeft het recht een kopie op te vra­gen van het vol­le­di­ge belan­gen­con­flic­ten­be­leid.
U kan ons berei­ken op het vol­gen­de e-mail­adres: info@capitalplan.be

Voor meer infor­ma­tie ver­zoe­ken wij u vrien­de­lijk om ons kan­toor te raad­ple­gen.

Capi­talPlan Invest g.c.v., Bos­hoek 305, 2530 Boechout

Voor meer infor­ma­tie ver­zoe­ken wij u vrien­de­lijk om ons kan­toor te raad­ple­gen.