Capi­talPlan Insu­ran­ce n.v. is gespe­ci­a­li­seerd in beleg­gings­ver­ze­ke­rin­gen. Wij wer­ken met meer­de­re gere­pu­teer­de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en samen, om u de bes­te beleg­gings­mo­ge­lijk­he­den aan te bie­den. Deze ven­noot­schap heeft erken­nings­num­mer 64007A bij de FSMA.

Capi­talPlan Invest b.v.b.a. is een erken­de tus­sen­per­soon in bank- en beleg­gings­dien­sten. Ook via deze ven­noot­schap bie­den wij u hoog­waar­di­ge beleg­gings­dien­sten aan. Wij wer­ken samen met meer­de­re gere­pu­teer­de finan­ci­ë­le instel­lin­gen. Deze ven­noot­schap heeft erken­nings­num­mer 115227B bij de FSMA.

Capi­talPlan Insu­ran­ce n.v. is gespe­ci­a­li­seerd in beleg­gings­ver­ze­ke­rin­gen. Wij wer­ken met meer­de­re gere­pu­teer­de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en samen, om u de bes­te beleg­gings­mo­ge­lijk­he­den aan te bie­den. Deze ven­noot­schap heeft erken­nings­num­mer 64007A bij de FSMA.

 

Capi­talPlan Invest b.v.b.a. is een erken­de tus­sen­per­soon in bank- en beleg­gings­dien­sten. Ook via deze ven­noot­schap bie­den wij u hoog­waar­di­ge beleg­gings­dien­sten aan. Wij wer­ken samen met meer­de­re gere­pu­teer­de finan­ci­ë­le instel­lin­gen. Deze ven­noot­schap heeft erken­nings­num­mer 115227B bij de FSMA.

Capi­talPlan Insu­ran­ce n.v. is gespe­ci­a­li­seerd in beleg­gings­ver­ze­ke­rin­gen. Wij wer­ken met meer­de­re gere­pu­teer­de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en samen, om u de bes­te beleg­gings­mo­ge­lijk­he­den aan te bie­den. Deze ven­noot­schap heeft erken­nings­num­mer 64007A bij de FSMA.

 

Capi­talPlan Invest b.v.b.a. is een erken­de tus­sen­per­soon in bank- en beleg­gings­dien­sten. Ook via deze ven­noot­schap bie­den wij u hoog­waar­di­ge beleg­gings­dien­sten aan. Wij wer­ken samen met meer­de­re gere­pu­teer­de finan­ci­ë­le instel­lin­gen. Deze ven­noot­schap heeft erken­nings­num­mer 115227B bij de FSMA.

Vermogensbegeleiding in drie stappen

Eerst bespre­ken we uw finan­ci­ë­le situ­a­tie en finan­ci­ë­le doe­len. Dan bepa­len we welk beleg­gers­pro­fiel aan­sluit bij uw doe­len.

Pro­fiel­be­pa­ling

Ver­vol­gens bepa­len we samen een stra­te­gie om uw ver­mo­gen opti­maal te bege­lei­den. Iede­re stra­te­gie heeft unie­ke voor­de­len.

Stra­te­gie­be­pa­ling

De juri­di­sche struc­tuur van uw ver­mo­gen is zeer belang­rijk. We bekij­ken samen hoe u uw ver­mo­gen kunt bescher­men.

Ver­mo­gens­struc­tuur