Privacy Verklaring

Privacy verklaring en disclaimers

Deze web­si­te wordt beheerd door Capi­tal­Plan Insu­ran­ce nv.
Con­tact­ge­ge­vens: Adres: Bos­hoek 305, 2530 Boechout. FSMA erken­ning: 64007A.
Onder­ne­mings­num­mer: BE 0446.859.204. Dit gebeurt in samen­wer­king met Capi­tal­Plan Invest bvba, Bos­hoek 305, 2530 Boechout. FSMA erken­ning: 115227B.
Onder­ne­mings­num­mer: BE 0446.859.204. Deze twee ver­schil­len­de ven­noot­schap­pen wor­den ver­der in deze tekst ook met “de ven­noot­schap­pen” aan­ge­duid, aan­ge­zien zij het­zelf­de beleid voe­ren inza­ke Pri­va­cy.

Deze ver­kla­rin­gen heb­ben tot doel de bezoe­ker aan­vul­len­de infor­ma­tie te ver­strek­ken over ons res­pect voor de pri­va­cy wet­ge­ving. Dit geldt zowel voor de tus­sen­per­soon in bank- en beleg­gings­dien­sten Capi­tal Plan Invest bvba, als voor de ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­soon Capi­tal Plan Insu­ran­ce nv.

1. Privacy verklaring

Wan­neer u in het kader van deze site per­soons­ge­ge­vens aan ons over­maakt, zul­len deze ver­werkt wor­den con­form de bepa­lin­gen van de Wet van 8 decem­ber 1992 tot bescher­ming van de per­soon­lij­ke levens­sfeer ten opzich­te van de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens. U heeft voor alle gege­vens die op u betrek­king heb­ben het recht op inza­ge, ver­be­te­ring en ver­wij­de­ring, zoals de wet het voor­ziet. U heeft op ieder moment, gra­tis en op een­vou­dig ver­zoek, het recht u te ver­zet­ten tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens in het kader van direct mar­ke­ting doel­ein­den.

Om dit recht uit te oefe­nen, kan u zich via e-mail wen­den tot de con­tact­per­soon van deze site. Voor meer infor­ma­tie wordt u uit­ge­no­digd zich te wen­den tot het open­baar regis­ter, bij­ge­hou­den door de Com­mis­sie voor Bescher­ming van de Per­soon­lij­ke Levens­sfeer te Brus­sel, Bel­gië. Door het lou­ter over­ma­ken van uw gege­vens via een for­mu­lier, mach­tigt u ons om uw per­soons­ge­ge­vens te ver­wer­ken en ze te gebrui­ken in het kader van intern beheer. Onder “intern beheer » wordt onder meer begre­pen de admi­ni­stra­tie van het cli­ën­teel, het beheer van orders, de leve­rin­gen, de fac­tu­ra­tie, de dien­sten, het opvol­gen van de sol­va­bi­li­teit, als­me­de de mar­ke­ting en de per­soons­ge­rich­te publi­ci­teit. In geval van gebruik door ons van uw gege­vens (bij­voor­beeld uw email­adres) voor direct mar­ke­ting­doel­ein­den, heeft u het recht op ieder moment, zon­der kos­ten en zon­der eni­ge ver­eis­te van ver­recht­vaar­di­ging, u te ver­zet­ten tegen dit gebruik van uw gege­vens. Het vrij­wil­lig onli­ne ter beschik­king stel­len van uw per­soons­ge­ge­vens gebeurt op uw eigen risi­co.

2. Geen garantie op volledigheid en juistheid

De ver­schil­len­de pagina’s die u raad­pleegt op deze web­si­te heb­ben een zui­ver infor­ma­tie­ve waar­de zon­der eni­ge ver­bin­te­nis. De web­si­te wordt naar best ver­mo­gen en op regel­ma­ti­ge tijd­stip­pen bij­ge­werkt. Noch Capi­tal­Plan Insur­na­ce noch Capi­tal­Plan Invest geven garan­ties wat betreft de accu­ra­tes­se, cor­rect­heid, vol­le­dig­heid of geschikt­heid voor een bepaald doel van de infor­ma­tie, de gege­vens, de publi­ca­ties of de web­si­tes waar­naar zij een link leg­gen. Hoe­wel de inhoud van deze site met de groot­ste aan­dacht werd vast­ge­legd, biedt de ver­strek­te infor­ma­tie even­min eni­ge garan­tie in het kader van de actu­a­li­teit ervan.

De ver­strek­te infor­ma­tie is immers onder­he­vig aan de regel­ma­ti­ge actu­a­li­se­ring van­we­ge onze part­ners. De infor­ma­tie op deze site kan ver­ou­derd zijn en der­hal­ve niet meer over­een­stem­men met de actu­e­le toe­stand. De infor­ma­tie op deze site kan onjuist­he­den bevat­ten. De infor­ma­tie kan op elk moment gewij­zigd, ver­be­terd en/of ver­an­derd wor­den, zon­der voor­af­gaan­de ken­nis­ge­ving. De ver­strek­te infor­ma­tie vormt geen aan­bod van bank- of ver­ze­ke­rings­dien­sten of -pro­duc­ten. Voor pre­cie­ze infor­ma­tie, een pro­fes­si­o­neel advies of een aan­bod met betrek­king tot een bank­pro­duct of een ver­ze­ke­rings­pro­duct moet u zich steeds wen­den tot het kan­toor.

3. Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval kun­nen wij of onze part­ners aan­spra­ke­lijk wor­den gesteld voor eni­ge vorm van scha­de, direc­te of indi­rec­te, voort­ko­mend uit een beslis­sing die geno­men wordt of een actie die onder­no­men wordt op basis van de ver­strek­te infor­ma­tie, of voor­ko­mend uit een bezoek van deze site. Even­min kun­nen we aan­spra­ke­lijk wor­den gesteld voor eni­ge vorm van scha­de, direc­te of indi­rec­te, voort­ko­mend uit de onmo­ge­lijk­heid tot toe­gang tot de site.

Wij stel­len infor­ma­tie op deze web­si­te ter beschik­king met betrek­king tot bank­ver­rich­tin­gen, bank­pro­duc­ten en ver­ze­ke­rin­gen. Alle infor­ma­tie aan­gaan­de ver­ze­ke­rin­gen die op deze web­si­te wordt opge­no­men houdt geen ver­band met onze hoe­da­nig­heid van bank­ma­ke­laar maar behoort tot het domein van onze acti­vi­tei­ten inza­ke ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling. Hier­voor tre­den wij op als ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­soon.

4. Hyperlinks

Deze web­si­te bevat even­tu­eel ver­wij­zin­gen of hyper­links naar web­si­tes van der­den. Het staat u vrij om die web­si­tes te bezoe­ken. Onze ven­noot­schap­pen dra­gen geen enke­le ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de inhoud van de sites waar­naar zij een link leg­gen en geven geen garan­ties wat het vei­lig­heids­ni­veau van die sites betreft. Wij bie­den boven­dien geen enke­le garan­tie voor de betrouw­baar­heid van de site-eige­naars of site-hou­ders, noch voor de per­so­nen of bedrij­ven waar­over de site(s) infor­ma­tie ver­strek­ken.

U kunt de boven­ver­mel­de ven­noot­schap­pen niet aan­spra­ke­lijk stel­len voor de even­tu­e­le nade­li­ge gevol­gen of eni­ger­lei scha­de die u zou lij­den inge­vol­ge (i) de op basis van de hyper­links geleg­de con­tac­ten of geslo­ten con­trac­ten, (ii) het gebruik van gege­vens ver­kre­gen via hyper­links, (iii) de con­sul­ta­tie van de via hyper­link bezoch­te website(s).

5. Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de site ver­bindt u zich er uit­druk­ke­lijk toe om de opti­ma­le wer­king en de bevei­li­ging van de site niet te ver­sto­ren, bij­voor­beeld door virus­sen of ande­re scha­de­lij­ke bestan­den of gege­vens te gebrui­ken of door zich toe­gang te ver­schaf­fen tot bestan­den of gege­vens waar­toe u geen toe­gang heeft.

6. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De dienst- en pro­duct­in­for­ma­tie die onze ven­noot­schap­pen ver­strek­ken via deze web­si­te wordt beheerst door de regels van het Bel­gi­sche recht waar­aan zij onder­wor­pen zijn. Als u zich toe­gang ver­schaft tot deze web­si­te of ervan gebruik maakt van­uit een ander rechts­ge­bied, moet u voor­af veri­fi­ë­ren of het recht van dat land u dat toe­laat. Zoniet moet u zich ont­hou­den van elke (ver­de­re) toe­gang tot onze web­si­te of het gebruik van onze web­si­te De intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten op de infor­ma­tie, publi­ca­ties en gege­vens ver­strekt op deze web­si­te komen toe aan het­zij onze ven­noot­schap­pen, het­zij aan met hen ver­bon­den enti­tei­ten of aan der­den. U moet zich ont­hou­den van elke inbreuk daar­op. Behou­dens de uit­druk­ke­lij­ke voor­af­gaan­de en schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de auteur of zijn recht­heb­ben­den, is elke over­dracht, ver­koop, ver­sprei­ding of repro­duc­tie, onge­acht de vorm of de mid­de­len, van de infor­ma­tie, publi­ca­ties of gege­vens ver­bo­den.

7. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voor­waar­den zijn onder­wor­pen aan het Bel­gisch recht. Geschil­len die hier­uit voort­ko­men zijn exclu­sief onder­wor­pen aan de recht­spraak van de recht­ban­ken te Ant­wer­pen, Bel­gië.

Bemid­de­lings­dienst Ban­ken: Bel­li­ard­straat 15–17 bus 8 1040 Brus­sel Tel. 02 545 77 70 Fax 02 545 77 79 E-mail: ombudsman@ombudsfin.be Web­si­te: www.ombudsfin.be

Ombuds­man van de Ver­ze­ke­rin­gen De Meeûs­squa­re 35 1000 Brus­sel Tel. 02 547 58 71 Fax 02 547 59 75 e-mail: info@ombudsman.as Web­si­te: www.ombudsman.as.