Wie zijn wij

Stefan Van de Looverbosch

Ste­fan Van de Loover­bosch is Licen­ti­aat in de Rech­ten. Hij ver­diep­te zich na zijn stu­dies in de beleg­gings­we­reld als redac­tie­se­cre­ta­ris van een beurs­blad. Daar­na werd hij dienst­hoofd Beleg­gings­ad­vies en Ver­mo­gens­be­heer bij het toen­ma­li­ge Cera Bank. Ver­vol­gens werd Ste­fan ver­ant­woor­de­lijk voor de Pri­va­te Ban­king afde­ling van ABN AMRO Ant­wer­pen. Van­af 1993 leid­de hij suc­ces­vol een KBC Pri­va­te Ban­king kan­toor.

In 2001 werd Capi­talPlan Insu­ran­ce gebo­ren. Zo werd Ste­fan een zelf­stan­di­ge ver­mo­gens­be­ge­lei­der en ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar (FSMA nr 64007A). Sinds 2016 treedt hij via zijn ven­noot­schap Capi­talPlan Invest ook op als tus­sen­per­soon in bank- en beleg­gings­dien­sten (FSMA nr 115227B).

Ste­fan houdt van motor­sport, rei­zen, film en foto­gra­fie. Uiter­aard krijgt ook zijn fami­lie een pro­mi­nen­te plaats in zijn vrije tijd.

Ken Claes

Ken Claes is Mas­ter in de Toe­ge­pas­te Eco­no­mi­sche Weten­schap­pen – major Accoun­tan­cy & Finan­cie­ring. Hij is zeer ana­ly­tisch inge­steld en heeft een voor­lief­de voor sta­tis­ti­sche toe­pas­sin­gen.

Ken begon bank­car­ri­è­re bij ABN Amro Ant­wer­pen. Daar­na werk­te hij bij het toen­ma­li­ge For­tis. Beleg­gings– en patri­mo­ni­um­ad­vies behoor­den toen al tot zijn exper­ti­se. Sinds 2010 is Ken bestuur­der bij Capi­talPlan Insu­ran­ce nv. Daar is hij ver­ant­woor­de­lijk voor de admi­ni­stra­tie. Ver­der is Ken ver­ant­woor­de­lijk voor de dis­tri­bu­tie in Capi­talPlan Invest.

Ken is 34 jaar, gehuwd en heeft 2 kin­de­ren. Fami­lie is voor hem zeer belang­rijk. Zijn voor­naams­te hob­by is lezen en hij ver­blijft graag aan de Bel­gi­sche kust. Ver­der ten­nist en jogt hij regel­ma­tig.

CapitalPlan Insurance

Wilt u uw (familie)vermogen opti­maal behe­ren? Capi­talPlan Insu­ran­ce biedt per­soon­lij­ke ver­mo­gens­be­ge­lei­ding. Wij zijn gespe­ci­a­li­seerd in beleg­gings­ver­ze­ke­rin­gen.

 

Capi­talPlan Insu­ran­ce is een erkend ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar (FSMA nr. 64007A). Wij zijn ook zaak­voer­der van For­tu­na Invest, erkend bank­ma­ke­laar (FSMA nr. 102094A-B). Een bank­ma­ke­laar is niet gebon­den aan één bank en kan bank­dien­sten en pro­duc­ten van ver­schil­len­de ban­ken aan­bie­den.