Strategiebepaling

Uw beleg­gers­pro­fiel weer­spie­gelt uw doe­len als spaar­der of beleg­ger.

 

Onze finan­ci­ë­le part­ners bie­den u een zeer breed gam­ma aan beleg­gings­mo­ge­lijk­he­den om uw doel­stel­lin­gen om te zet­ten in een doel­be­wus­te beleg­gings­stra­te­gie.

Verschillende strategieën

Stable Return

Het doel van deze stra­te­gie is een sta­biel ren­de­ment. We ver­mij­den zoveel moge­lijk schom­me­lin­gen in het ren­de­ment van uw beleg­ging.

Rebalancing

Capi­talPlan Insu­ran­ce selec­teert exter­ne top-ver­mo­gens­be­heer­ders op basis van hun beleg­gings­stijl, des­kun­dig­heid en bewe­zen resul­ta­ten. Deze aan­pak zorgt voor een sprei­ding van beleg­gings­stij­len en een hoge­re kans op sta­bie­le­re en boven­ge­mid­del­de top­re­sul­ta­ten.

Value investing

Met deze stra­te­gie zoe­ken we voor u naar tij­de­lijk onder­ge­waar­deer­de aan­de­len. De waar­de van die aan­de­len wordt onte­recht te laag geschat. Daar­door kun­nen we ze tegen een gun­sti­ge prijs voor u aan­ko­pen op de finan­ci­ë­le mark­ten.

Growth at a reasonable price

Deze stra­te­gie han­te­ren we om typi­sche groei­aan­de­len te vin­den waar­van de koers nog niet over­dre­ven duur is. Bij groei­aan­de­len lei­den niet uit­ge­keer­de bedrijfs­win­sten door­gaans tot winst­stij­gin­gen en daar­mee hoge­re koer­sen.

Kwantitatieve strategieën

Bij kwan­ti­ta­tie­ve stra­te­gie­ën pas­sen we alle voor­gaan­de stra­te­gie­ën extreem snel toe met behulp van reken­kun­di­ge com­pu­ter­mo­del­len. Nieu­we beurs­ge­ge­vens wor­den zo razend­snel omge­zet in beleg­gings­be­slis­sin­gen.

Active Protection Strategy

De Acti­ve Pro­tec­ti­on Stra­te­gy wordt gebruikt om plot­se koers­da­lin­gen te ver­mij­den of af te zwak­ken. Toe­kom­sti­ge valkui­len ver­mij­den is immers vaak een bete­re stra­te­gie dan extre­me koers­stij­gin­gen ach­ter­na te hol­len.

Naast de juis­te stra­te­gie, is ook de juri­di­sche struc­tuur van uw ver­mo­gen essen­ti­eel om uw finan­ci­ë­le doe­len te berei­ken. Klik hier­on­der om te weten hoe wij uw ver­mo­gens­struc­tuur bepa­len.

Ver­mo­gens­struc­tuur