TAK 21

TAK 21 is een beleggingsverzekering voor voorzichtige spaarders. U geniet van kapitaalsgarantie en een jaarlijkse vaste rentevoet. Hierdoor bent u beschermd tegen schommelende rentes maar kunt u ook niet profiteren van stijgende aandelenkoersen.

Voor wie is TAK 21?

TAK 21 is een ide­a­le beleg­gings­ver­ze­ke­ring voor voor­zich­ti­ge spaar­ders die meer ren­de­ment op hun spaar­geld wil­len. TAK 21 is een fis­caal gun­sti­ge beleg­gings­ver­ze­ke­ring voor lan­ge­ter­mijn­be­leg­gers én voor beleg­gers die een peri­o­diek inko­men wen­sen.

De voordelen van TAK 21

Een TAK 21 beleg­gings­ver­ze­ke­ring beschermt u als spaar­der tegen schom­me­len­de ren­tes. De kapi­taals­ga­ran­tie en zeke­re jaar­lijk­se opbrengst­voet geven u een uiterst sta­biel instru­ment in han­den. Gere­gle­men­teer­de beleg­gin­gen kun­nen boven­dien genie­ten van een depo­si­to­ga­ran­tie.

De beperkingen van TAK 21

Met een TAK 21 beleg­gings­ver­ze­ke­ring bent u als beleg­ger niet bloot­ge­steld aan een aan­de­len­ri­si­co. Dit is vei­lig maar hier­door kunt u uiter­aard ook niet pro­fi­te­ren van stij­gen­de aan­de­len­koer­sen.

Wilt u meer kans op een hoger rendement?

Ont­dek hier­on­der de TAK 23, TAK 26 en TAK 44 beleg­gings­ver­ze­ke­rin­gen.