Vermogensstructuur

 

Een goe­de juri­di­sche struc­tuur van uw ver­mo­gen is essen­ti­eel om uw finan­ci­ë­le doe­len te berei­ken. Wij bespre­ken graag met u hoe u uw kapi­taal beschermt, hoe u zich­zelf van een inko­men voor­ziet, hoe u uw ver­mo­gen over­draagt naar de vol­gen­de gene­ra­tie, en nog veel meer.

 

De Levens­ver­ze­ke­ring en de Maat­schap zijn moder­ne juri­di­sche struc­tu­ren die kun­nen tege­moet­ko­men aan uw meest com­plexe wen­sen en doel­stel­lin­gen. Indien aan­ge­we­zen, wer­ken wij samen met uw fis­ca­list, nota­ris, advo­caat, of finan­ci­ë­le plan­ner om bij te dra­gen tot een gepas­te ver­mo­gens­struc­tuur. Con­tac­teer ons om hier­over meer infor­ma­tie te ont­van­gen.

Levensverzekering

Beleggingsverzekering door CapitalPlan

Met een Levens­ver­ze­ke­ring bouwt u uw ver­mo­gen fis­caal voor­de­lig op. Ver­der schermt ze uw ver­mo­gen af van onvoor­zie­ne schuld­ei­sers. Een Indi­vi­du­e­le Pen­si­oen Toe­zeg­ging (IPT) is voor bedrijfs­lei­ders extra inte­res­sant.

 

Een levens­ver­ze­ke­ring is ook een ide­aal instru­ment om de over­dracht van uw ver­mo­gen naar uw erf­ge­na­men nauw­ge­zet te plan­nen.

Maatschap

Vermogensstructuur door CapitalPlan - De Maatschap

Een Maat­schap is een juri­di­sche over­een­komst. Ze zorgt ervoor dat uw ver­mo­gen wordt toe­ge­we­zen aan uw erf­ge­na­men. In de over­een­komst kunt u een dui­de­lij­ke ver­de­ling, afspra­ken en voor­waar­den opne­men.

 

Via een  Maat­schap  draagt u uw  ver­mo­gen gro­ten­deels over, maar het  beheer  blijft in uw han­den. U kunt deze over­een­komst com­bi­ne­ren met een  levens­ver­ze­ke­ring  of met een effec­ten­dos­sier.