Profielbepaling

Uw beleg­gers­pro­fiel weer­spie­gelt uw per­soon­lij­ke kijk op risi­co en ren­de­ment. Op basis hier­van kun­nen we samen de opti­ma­le stra­te­gie kie­zen om uw ver­mo­gen te bege­lei­den. Hier­on­der leest u hoe wij uw beleg­gers­pro­fiel bepa­len.

Hoe bepalen wij uw beleggersprofiel?

1.Vragenlijst

I am test text for Ima­ge with text short­co­de.

Eerst door­lo­pen we samen met u een vra­gen­lijst. Zo wordt dui­de­lijk wat u wilt berei­ken en hoe­veel risi­co u wilt nemen.

2. Gesprek

I am test text for Ima­ge with text short­co­de.

Dan lich­ten wij onze beleg­gers­pro­fie­len toe en bepa­len we samen uw beleg­gers­pro­fiel en hoe we uw keu­ze toe­pas­sen.

3. Overeenkomst

I am test text for Ima­ge with text short­co­de.

We stel­len een kwa­li­teits­over­een­komst op met een omschrij­ving van onze samen­wer­king en afspra­ken.

Beleggersprofielen

Spaarder

Zeer voorzichtige belegger

Voorzichtige belegger

Evenwichtige belegger

Dynamische belegger

Zeer dynamische belegger

Bij Capi­talPlan Insu­ran­ce onder­schei­den we 1 spaar­pro­fiel en 5 beleg­gers­pro­fie­len. Onze beleg­gers­pro­fie­len vari­ë­ren van zeer voor­zich­tig tot zeer dyna­misch.

 

Uw finan­ci­ë­le situ­a­tie en risi­co­keu­ze bepa­len uw beleg­gers­pro­fiel en dus ook de dyna­miek van uw beleg­gings­por­te­feuil­le.

 

Op basis van uw beleg­gers­pro­fiel bepa­len we daar­na samen een doel­be­wus­te stra­te­gie om uw ver­mo­gen opti­maal te bege­lei­den.