MiFID II

CapitalPlan Invest BVBA

1. Statuut

Capi­talPlan Invest bvba treedt op als tus­sen­per­soon in bank- en beleg­gings­dien­sten (erken­ning FSMA nr 115227B) voor twee ver­schil­len­de ban­ken: Deut­sche Bank Bel­gië en Die­rickx Leys Pri­va­te Bank.

Het sta­tuut van tus­sen­per­soon in bank- en beleg­gings­dien­sten is streng gere­gle­men­teerd. De wet van 22 maart 2006 is van toe­pas­sing op alle tus­sen­per­so­nen in bank- en beleg­gings­dien­sten en de gere­gle­men­teer­de onder­ne­min­gen die in Bel­gië werk­zaam zijn of dit beo­gen te zijn. Zij regelt het bemid­de­len in en het aan­bie­den van bank- en beleg­gings­dien­sten, de infor­ma­tie die aan het publiek moet wor­den ver­schaft en de con­tro­le op de nale­ving ervan.

2. Specifieke vereisten voor bankmakelaars

Inschrij­ving in het regis­ter van de tus­sen­per­so­nen in bank- en beleg­gings­dien­sten

Wij tre­den op als tus­sen­per­soon in bank- en beleg­gings­dien­sten via Capi­talPlan Invest bvba onder het erken­ning FSMA nr 115227B.

Per­ma­nen­te vor­ming

Gelet op een zeer snel­le evo­lu­tie en de com­plexi­teit van de finan­ci­ë­le pro­duc­ten is de bank­ma­ke­laar ver­plicht zich regel­ma­tig bij te scho­len.

Niet-exclu­si­vi­teit

De make­laar oefent zijn beroeps­werk­zaam­he­den uit bui­ten elke exclu­si­vi­teits­ver­bin­te­nis. Hij gaat op zoek naar het bes­te pro­duct tegen de bes­te prijs, op maat van de client.

Cash­less wer­king

De make­laar mag op geen enkel ogen­blik in con­tan­ten of op reke­ning gel­den en finan­ci­ë­le instru­men­ten ont­van­gen en bij­hou­den.

3. Toezichthoudende overheid www.fsma.be

De FSMA (Auto­ri­teit voor Finan­ci­ë­le Dien­sten en Mark­ten) is de toe­zicht­hou­den­de over­heid over onze acti­vi­tei­ten.

Alge­me­ne con­tact­ge­ge­vens: www.fsma.be

Adres: Con­gres­straat 12–14 – 1000 BRUSSEL
Tele­foon: 02/220 52 11
Fax: 02/2 220 52 75

Het regis­ter van de ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen en dat van de bank­ma­ke­laars wordt bij­ge­hou­den door  de FSMA, te 1000 Brus­sel, Con­gres­straat 12–14 en is terug te vin­den op www.fsma.be

4. Buitengerechtelijke klachtenregeling

Voor al uw vra­gen en pro­ble­men kan u altijd in eer­ste instan­tie terecht bij ons kan­toor.
Klach­ten inza­ke ban­cai­re aan­ge­le­gen­he­den kun­nen inge­diend wor­den bij Ombuds­fin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brus­sel.

5. CapitalPlanInvest en MiFID II

Ons kan­toor is gehou­den tot het nale­ven van de “MiFID II-gedrags­re­gels” en deelt u in u dit ver­band de onder­staan­de infor­ma­tie mee:

5.1 AANGEBODENPRODUCTEN EN DIENSTEN

Infor­ma­tie over het begrip beleg­gings­dien­sten

Hier wor­den de beleg­gings­dien­sten bedoeld die zijn opge­lijst in deel A van bij­la­ge I bij Richt­lijn 2014/65/EU van het Euro­pees Par­le­ment en de Raad van 15 mei 2014 betref­fen­de mark­ten voor finan­ci­ë­le instru­men­ten en tot wij­zi­ging van Richt­lijn 2002/92/EG en Richt­lijn 2011/61/EU (her­schik­king) (hier­na “MiFID II-richt­lijn”). Die dien­sten kun­nen, in voor­ko­mend geval, samen wor­den ver­leend met de neven­dien­sten in de zin van deel B van bij­la­ge I bij de MiFID II-richt­lijn. Gere­gle­men­teer­de onder­ne­min­gen die enkel neven­dien­sten ver­le­nen, val­len niet onder toe­pas­sing van deze mede­de­ling.

5.2 INFORMATIEOVER HET BELANGENCONFLICTBELEID VAN ONS KANTOOR

De MiFID II-gedrags­re­gels leg­gen ons kan­toor op om een schrif­te­lijk beleid op te stel­len voor  het beheer van belan­gen­con­flic­ten. Hier­on­der kan u meer infor­ma­tie  terug­vin­den over hoe ons kan­toor hier­aan invul­ling geeft.

5.2.1 Wel­ke belan­gen­con­flic­ten?

Met het oog op ons belan­gen­con­flic­ten­be­leid heeft ons kan­toor de moge­lij­ke belan­gen­con­flic­ten in ons kan­toor geï­den­ti­fi­ceerd. Belan­gen­con­flic­ten kun­nen zich voor­doen tus­sen (i) ons kan­toor en de met haar ver­bon­den per­so­nen en een cli­ënt of (ii) tus­sen meer­de­re cli­ën­ten onder­ling. Het beleid inza­ke belan­gen­con­flic­ten houdt reke­ning met de eigen ken­mer­ken van ons kan­toor.

Bij de beoor­de­ling van moge­lij­ke belan­gen­con­flic­ten heeft ons kan­toor de situ­a­ties in kaart gebracht waar­bij een aan­zien­lijk risi­co bestaat dat de belan­gen van de cli­ënt wor­den geschaad. Het gaat con­creet om de situ­a­ties waar­bij:

 • winst wordt gemaakt of ver­lies wordt gele­den ten kos­te van de cli­ënt;
 • ons kan­toor een ander belang heeft bij het resul­taat van de dienst of trans­ac­tie;
 • ons kan­toor een finan­ci­ë­le drijf­veer heeft om bepaal­de cli­ën­ten te laten voor­gaan of anders te behan­de­len;
 • waar­bij het­zelf­de bedrijf als de cli­ënt wordt uit­ge­oe­fend;
 • waar­bij ons kan­toor van een ande­re per­soon dan de cli­ënt voor de gele­ver­de dien­sten van bank­be­mid­de­ling een ver­goe­ding ont­vangt.

5.2.2 Wel­ke maat­re­ge­len neemt ons kan­toor?

Ons kan­toor neemt heel wat maat­re­ge­len om ervoor te zor­gen dat het belang van de cli­ënt pri­meert. Het gaat onder meer om:

 • een gepas­te inter­ne orga­ni­sa­tie die in een pro­ce­du­re heeft voor­zien en toe­ziet op een effi­ci­ënt belan­gen­con­flic­ten­be­leid;
 • een con­se­quen­te toe­pas­sing van de behoef­te- en geschikt­heids­be­oor­de­ling voor elke cli­ënt;
 • een aan­ge­past ver­lo­nings­be­leid voor de met ons kan­toor ver­bon­den per­so­nen;
 • een beleid dat er op toe­ziet dat ons kan­toor en de met haar ver­bon­den per­so­nen op de hoog­te zijn van de MiFI­DII-regle­men­te­ring;
 • een beleid dat het recht voor­be­houdt van ons kan­toor om bij ont­sten­te­nis van een con­cre­te oplos­sing voor een spe­ci­fiek belan­gen­con­flict de gevraag­de dienst­ver­le­ning te wei­ge­ren met het uit­slui­ten­de doel de bescher­ming van de belan­gen van de cli­ënt;
 • een beleid inza­ke het ont­van­gen van voor­de­len in natu­ra en geschen­ken;
 • een beleid dat erop toe­ziet dat alle infor­ma­tie die onze ver­bon­den per­so­nen ver­strek­ken cor­rect, dui­de­lijk en niet mis­lei­dend is.

5.2.3 Wat is de pro­ce­du­re?

De hui­di­ge pro­ce­du­re inza­ke belan­gen­con­flic­ten wordt samen­ge­vat in onder­staand sche­ma:

Indien nodig zal het beleid inza­ke belan­gen­con­flic­ten van ons kan­toor aan­ge­past en/of geac­tu­a­li­seerd wor­den.

Wan­neer er onvol­doen­de garan­ties zou­den zijn dat ons belan­gen­con­flic­ten­be­leid vol­doen­de effec­tief is, zal u trans­pa­ran­tie gege­ven wor­den omtrent het (moge­lijk) belan­gen­con­flict zodat u een geïn­for­meer­de beslis­sing kan nemen.

U heeft het recht een kopie op te vra­gen van het vol­le­di­ge belan­gen­con­flic­ten­be­leid.

Voor meer infor­ma­tie ver­zoe­ken wij u vrien­de­lijk om ons kan­toor te raad­ple­gen:

Capi­talPlan Invest b.v.b.a., Bos­hoek 305, 2530 Boechout.

U kan ons steeds berei­ken op het vol­gen­de e-mail­adres: info@capitalplan.be

Voor meer infor­ma­tie ver­zoe­ken wij u vrien­de­lijk om ons kan­toor te raad­ple­gen.