TAK 23

TAK 23 is een beleg­gings­ver­ze­ke­ring voor beleg­gers die wat zeker­heid wil­len opof­fe­ren voor een poten­ti­eel hoge­re opbrengst. Met deze for­mu­le krijgt u als beleg­ger toe­gang tot de meest gere­nom­meer­de ver­mo­gens­be­heer­ders.

Voor wie is TAK 23?

TAK 23 geeft u als beleg­ger toe­gang tot de finan­ci­ë­le mark­ten. Dank­zij de gun­sti­ge fis­ca­le behan­de­ling is een TAK 23 beleg­gings­ver­ze­ke­ring aan­trek­ke­lijk als u wat zeker­heid wil opof­fe­ren voor een poten­ti­eel hoge­re opbrengst. Uw fond­sen­por­te­feuil­le bepaalt de waar­de van uw opbreng­sten.

De voordelen van TAK 23

Met een TAK 23 beleg­gings­ver­ze­ke­ring krijgt u toe­gang tot de meest gere­nom­meer­de en gelau­wer­de ver­mo­gens­be­heer­ders ter wereld. Boven­dien betaalt u met een TAK 23 geen roe­ren­de voor­hef­fing op win­sten. Afhan­ke­lijk van de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij krijgt u als beleg­ger jaar­lijks de kans om uw por­te­feuil­le gra­tis te her­schik­ken.

De beperkingen van TAK 23

TAK 23 beleg­gings­ver­ze­ke­rin­gen zijn altijd ver­bon­den aan een onder­lig­gen­de fond­sen­por­te­feuil­le. Afhan­ke­lijk van de geko­zen belegging(en) zal de waar­de van het con­tract schom­me­len door­heen de tijd.

Minder risico of hoger rendement?

Ont­dek hier­on­der de TAK 21, TAK 26 en TAK 44 beleg­gings­ver­ze­ke­rin­gen.