AssurMiFID/IDD

CapitalPlan Insurance en AssurMiFID

Capi­tal Plan Insu­ran­ce nv biedt als ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar pro­duc­ten aan van ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en zoals Bâloi­se Bel­gi­um, NN Insu­ran­ce, AG Insu­ran­ce, Van­der Haeg­hen & Co, Bâloi­se Luxem­burg, wel­ke onze voor­naams­te part­ners zijn.

Daar­bij leeft ons kan­toor de “Assur­Mi­FID-gedrags­re­gels(*)” for­meel na. Deze gedrags­re­gels wer­den opge­steld in het belang van ons ver­ze­ke­rings- en beleg­gings­cli­ën­teel, en wor­den der­hal­ve nauw­let­tend geres­pec­teerd. Hier­on­der vindt u een samen­vat­ting van de voor­naams­te aspec­ten van Assur­Mi­fid.

De toe­pas­se­lij­ke wet­ge­ving is de wet van 30 juli 2013 tot ver­ster­king van de bescher­ming van de afne­mers van  finan­ci­ë­le pro­duc­ten en dien­sten als­ook van de bevoegd­he­den van de FSMA en diver­se bepa­lin­gen, als­ook het KB van 21 febru­a­ri 2014 over de regels voor de toe­pas­sing van de arti­ke­len 27 tot 28bis van de wet van 2 augus­tus 2002 betref­fen­de het toe­zicht op de finan­ci­ë­le sec­tor en de finan­ci­ë­le dien­sten op de ver­ze­ke­rings­sec­tor en KB van 21 febru­a­ri 2014 inza­ke de krach­tens de wet vast­ge­stel­de gedrags­re­gels en regels over het beheer van belan­gen­con­flic­ten, wat de ver­ze­ke­rings­sec­tor betreft.

1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kan­toor biedt dien­sten van ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling aan, d.w.z. de werk­zaam­he­den die bestaan in het advi­se­ren over ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten, het aan­bie­den, het voor­stel­len, het ver­rich­ten van voor­be­rei­dend werk tot het slui­ten van ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten of het slui­ten van ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten, dan wel in het assis­te­ren bij het beheer en de uit­voe­ring ervan.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

Tak 21: Levens­ver­ze­ke­rin­gen niet ver­bon­den met beleg­gings­fond­sen, met uit­zon­de­ring van bruids­schat- en geboort­ever­ze­ke­rin­gen;
Tak 22: Bruids­schat- en geboort­ever­ze­ke­rin­gen, niet ver­bon­den met beleg­gings­fond­sen;
Tak 23: Levens- bruids­schat- en geboort­ever­ze­ke­rin­gen in ver­band met beleg­gings­fond­sen;
Tak 26: Kapi­ta­li­sa­tie­ver­rich­tin­gen;

2. INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTBELEID VAN ONS KANTOOR

De Assur­Mi­FID-gedrags­re­gels leg­gen ons kan­toor op om een schrif­te­lijk beleid op te stel­len voor  het beheer van belan­gen­con­flic­ten. Hier­on­der kan u meer infor­ma­tie  terug­vin­den over hoe ons kan­toor hier­aan invul­ling geeft.

Wetgevend kader

Van­af 30 april 2014 zijn de “Assur­Mi­FID –gedrags­re­gels” van kracht. Zij vin­den hun wet­te­lij­ke basis in de wet van 30 juli 2013 tot ver­ster­king van de bescher­ming van de afne­mers van finan­ci­ë­le pro­duc­ten en dien­sten als­ook van de bevoegd­he­den van de FSMA en diver­se bepa­lin­gen als­ook het KB van 21 febru­a­ri 2014 over de regels voor de toe­pas­sing van de arti­ke­len 27 tot 28bis van de wet van 2 augus­tus 2002 betref­fen­de het toe­zicht op de finan­ci­ë­le sec­tor en de finan­ci­ë­le dien­sten op de ver­ze­ke­rings­sec­tor en KB van 21 febru­a­ri 2014 inza­ke de krach­tens de wet vast­ge­stel­de gedrags­re­gels en regels over het beheer van belan­gen­con­flic­ten, wat de ver­ze­ke­rings­sec­tor betreft.

Over­een­kom­stig deze gedrags­re­gels is ons kan­toor gehou­den om een schrif­te­lijk beleid op te stel­len voor het beheer van belan­gen­con­flic­ten bij het ver­le­nen van dien­sten van ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling. De wet­te­lij­ke rege­ling omtrent belan­gen­con­flic­ten is een aan­vul­ling op de alge­me­ne MiFID-grond­wet. Deze grond­wet wordt door ons kan­toor geëer­bie­digd door zich loy­aal, bil­lijk en pro­fes­si­o­neel in te zet­ten voor de belan­gen van de klant bij het ver­le­nen van dien­sten van ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belan­gen­con­flic­ten­be­leid heeft ons kan­toor in een eer­ste stap de moge­lij­ke belan­gen­con­flic­ten in ons kan­toor geï­den­ti­fi­ceerd. Belan­gen­con­flic­ten kun­nen zich voor­doen tus­sen (1) ons kan­toor en haar ver­bon­den per­so­nen en een klant of (2) tus­sen meer­de­re klan­ten onder­ling. Het beleid inza­ke belan­gen­con­flic­ten houdt reke­ning met de eigen ken­mer­ken van ons kan­toor en haar even­tu­e­le groeps­struc­tuur. Bij de beoor­de­ling naar moge­lij­ke belan­gen­con­flic­ten heeft ons kan­toor de situ­a­ties in kaart gebracht waar­bij een aan­zien­lijk risi­co bestaat dat de belan­gen van de klant wor­den geschaad. Het gaat om:

 • Situ­a­ties waar­bij winst wordt gemaakt of ver­lies wordt gele­den ten kos­te van de cli­ënt;
 • Situ­a­ties waar­bij ons kan­toor een ander belang heeft bij het resul­taat van de dienst of trans­ac­tie;
 • Situ­a­ties met een finan­ci­ë­le drijf­veer om ande­re cli­ën­ten te laten voor­gaan;
 • Situ­a­ties waar­bij het­zelf­de bedrijf als de cli­ënt wordt uit­ge­oe­fend;
 • Situ­a­ties waar­bij ons kan­toor een ver­goe­ding ont­vangt van een ande­re per­soon dan de cli­ënt voor de gele­ver­de dien­sten van ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling.
 • Situ­a­ties waar­bij ons kan­toor deel­ne­min­gen van min­stens 10% bezit in stem­rech­ten of van het kapi­taal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situ­a­ties waar­bij de verzekeringsonderneming(en) deel­ne­min­gen van min­stens 10% bezit(ten)van de stem­rech­ten of van het kapi­taal van ons kan­toor;

Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kan­toor neemt heel wat maat­re­ge­len om ervoor te zor­gen dat het belang van de klant pri­meert.
Het gaat onder meer om:

 • Een inter­ne instruc­tie­no­ta;
 • Een aan­ge­past ver­lo­nings­be­leid;
 • Een beleid dat erop toe­ziet dat de ver­bon­den per­so­nen enkel bemid­delt m.b.t. ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten, waar­van zij de essen­ti­ë­le ken­mer­ken ken­nen en in staat zijn om deze aan de cli­ën­ten toe te lich­ten;
 • Een beleid dat het recht voor­be­houdt van ons kan­toor om bij ont­sten­te­nis van een con­cre­te oplos­sing voor een spe­ci­fiek belan­gen­con­flict de gevraag­de dienst­ver­le­ning te wei­ge­ren met het uit­slui­ten­de doel de bescher­ming van de belan­gen van de klant;
 • Een rege­ling inza­ke het ont­van­gen van voor­de­len;
 • Een beleid dat erop toe­ziet dat alle infor­ma­tie die onze ver­bon­den per­so­nen ver­strek­ken cor­rect, dui­de­lijk en niet mis­lei­dend is.

Indien nood­za­ke­lijk zal het beleid inza­ke belan­gen­con­flic­ten van ons kan­toor aan­ge­past en/of geac­tu­a­li­seerd wor­den.

Wat is de toepasselijke procedure?

U vindt een weer­ga­ve van de pro­ce­du­re in de onder­staan­de afbeel­ding.

Wan­neer in een con­cre­te situ­a­tie onze maat­re­ge­len onvol­doen­de garan­tie zou­den kun­nen bie­den, zal u geïn­for­meerd wor­den door ons kan­toor over de alge­me­ne aard en/of de bron­nen van het belan­gen­con­flict, zodat u een wel­over­wo­gen beslis­sing kan nemen. U kan steeds met ons con­tact op nemen voor meer infor­ma­tie.

3. VERGOEDING

Voor onze dien­sten van ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling ont­van­gen wij in begin­sel een ver­goe­ding van de ver­ze­ke­rings­on­der­ne­ming, die deel uit­maakt van de pre­mie die u als klant betaalt. Daar­naast is een ver­goe­ding moge­lijk die ver­bon­den is aan de ver­ze­ke­rings­por­te­feuil­le van ons kan­toor bij de betref­fen­de ver­ze­ke­rings­on­der­ne­ming of voor bij­ko­men­de taken inge­vuld door ons kan­toor. In het ande­re geval ont­van­gen wij voor onze dien­sten van ver­ze­ke­rings­be­mid­de­ling een ver­goe­ding van de klant. In bij­la­ge vindt u een over­zicht van de moge­lij­ke ver­goe­din­gen in pdf formaat.Op dit bestand te lezen dient u over het gra­tis pro­gram­ma Acro­bat Rea­der ® van Ado­be te beschik­ken of over een ver­ge­lijk­baar pro­gram­ma.

Voor meer infor­ma­tie ver­zoe­ken wij u vrien­de­lijk om ons kan­toor te raad­ple­gen.

Ste­fan Van de Loover­bosch
Capi­tal­Plan Insu­ran­ce n.v.
Gede­le­geerd bestuur­der

Ken Claes
Capi­tal­Plan Insu­ran­ce n.v.
Bestuur­der