Amerikaanse aandelen of Europese?

09 mei Amerikaanse aandelen of Europese?

Ame­ri­kaan­se aan­de­len of Euro­pe­se?

Na de febru­a­ri cor­rec­tie zijn de beur­zen sinds april weer aan het her­ne­men. Het opbla­zen van de Iran-deal door Trump geeft de beur­zen nog een extra zet­je. Voor beleg­gers is het niet gemak­ke­lijk om te kie­zen tus­sen Ame­ri­kaan­se aan­de­len en Euro­pe­se aan­de­len. Ame­ri­kaan­se bedrij­ven zijn winst­ge­ven­der dan Euro­pe­se, maar ook reeds hoger gewaar­deerd. Euro­pe­se aan­de­len zijn nog steeds aan een inhaal­be­we­ging toe en note­ren min­der duur.

Jeff Rot­ting­haus, een typisch Ame­ri­kaan­se fonds­ma­na­ger van T. Rowe Pri­ce, ziet nog vol­doen­de kan­sen op de Ame­ri­kaan­se beurs. Hoge waar­de­rin­gen doen daar niets aan af. Ame­ri­kaan­se aan­de­len zijn (bij­na) altijd duur­der dan Euro­pe­se en dat heeft vol­gens hem een reden. Ver­schil­len­de rede­nen eigen­lijk. Rot­ting­haus somt op: De Ame­ri­kaan­se beurs ver­te­gen­woor­digt een enor­me eco­no­mie, met een gemeen­schap­pe­lij­ke taal en een gemeen­schap­pe­lijk juri­disch sys­teem. Geen markt is zo inno­va­tief als de Ame­ri­kaan­se. Negen van de tien groot­ste bedrij­ven ter wereld zijn in de VS geves­tigd. His­to­risch gezien zijn Ame­ri­kaan­se bedrij­ven ook veel winst­ge­ven­der dan bedrij­ven in de rest van de wereld, het­geen voor beleg­gers tot de mees­te winst per geïn­ves­teer­de dol­lar heeft geleid.

Ame­ri­kaan­se gezond­heids­zorg, finan­ci­ën en tech­no­lo­gie
Rot­ting­haus for­mu­leert het als volgt: waar­de­ring op zich­zelf is nooit een goe­de voor­spel­ler geweest van markt­ren­de­ment. Waar­de­rin­gen moe­ten vol­gens hem wor­den beke­ken in rela­tie tot de fun­da­men­tals van de afzon­der­lij­ke bedrij­ven. De S&P 500 is nu iets duur­der dan het lan­ge ter­mijn gemid­del­de, maar het scheelt niet veel. Ver­der staan de Ame­ri­kaan­se bedrij­ven, op basis van de nieuw­ste kwar­taal­cij­fers, er ijzer­sterk voor. Rot­ting­haus en zijn team zet­ten nu voor­al in op de finan­ci­ë­le sec­tor, op de gezond­heids­zorg en op tech­no­lo­gie.

Euro­pe­se inhaal­be­we­ging
Michael Con­stan­tis van het Black­Rock Euro­pean Spe­ci­al Situ­a­ti­ons Fund is een voor­stan­der van Euro­pe­se aan­de­len. Hij is ervan over­tuigd dat er met een actie­ve aan­pak in Euro­pe­se aan­de­len een hoge meer­waar­de kan wor­den geboekt. Con­stan­tis is gespe­ci­a­li­seerd in spe­ci­al situ­a­ti­ons. In het alge­meen is hij het meest gesteld op de snel­groei­en­de bedrij­ven met een ster­ke markt­po­si­tie, die hun hoge cash­flows steeds her­in­ves­te­ren en zo voor extra groei zor­gen. In tegen­stel­ling tot ande­re mana­gers van spe­ci­al situ­a­ti­ons-fond­sen richt Con­stan­tis zich niet alleen op event-dri­ven stra­te­gie­ën, maar zoekt hij ook nadruk­ke­lijk naar bedrij­ven die dank­zij een goed mana­ge­ment voor posi­tie­ve winst­ver­ras­sin­gen kun­nen zor­gen.

Klei­ne­re Euro­pe­se waar­den
Vol­gens Con­stan­tis pro­fi­teert zijn fonds boven­dien van de hoge weging van mid- en small­caps, die meer dan de helft van de por­te­feuil­le uit­ma­ken. Der­ge­lij­ke aan­de­len wor­den min­der goed gevolgd door ana­lis­ten dan lar­ge caps, waar­door zij extra kan­sen bie­den voor het gene­re­ren van meer­waar­de op de beurs. Lar­ge caps voe­gen wij voor­al toe om extra flexi­bi­li­teit in te bouw en om het risicop¬rofiel te opti­ma­li­se­ren, aldus Con­stan­tis.

Stock­pic­king troef
Con­stan­tis en zijn team zijn zui­ve­re stock­pic­kers. Zowel de aan­de­len­se­lec­tie als de sec­tor- en lan­denal­lo­ca­tie is het resul­taat van een bottom-upbe­na­de­ring. Con­stan­tis was vroe­ger al posi­tief over Euro­pe­se aan­de­len, maar ziet tegen­woor­dig nog méér kan­sen. Na een aan­tal teleur­stel­len­de jaren laten Euro­pe­se bedrij­ven ein­de­lijk weer winst­groei zien. Euro­pe­se bedrij­ven pro­fi­te­ren zowel -van ¬het eco­no­misch her­stel van de thuis­markt als van het her­stel in de rest van de wereld. Vol­gens Con­stan­tis blij­ven de voor­uit­zich­ten voor de Euro­pe­se eco­no­mie posi­tief en zal het op mid­del­lan­ge ter­mijn dus zeker de moei­te lonen om een vol­doen­de hoge par­ti­ci­pa­tie in Euro­pe­se aan­de­len aan te hou­den.

Gra­fiek: Black­rock Euro­pean Spe­ci­al Situ­a­ti­ons fund vs. het gemid­del­de van zijn con­cur­ren­ten

Vorig jaar groei­de de Euro­pe­se eco­no­mie har­der dan die van de VS, aldus Con­stan­tis. Euro­pa is door de reces­sie met dub­be­le dip min­der ver in de cyclus dan de VS. Maar hoe­wel de eco­no­mi­sche situ­a­tie in Euro­pa er gun­stig uit­ziet, is zij niet immuun voor exo­ge­ne schok­ken. Hoe­wel Con­stan­tis in Euro­pa belegt, kijkt hij voort­du­rend met één oog naar de VS. Want een ver­tra­ging of over­ver­hit­ting van de Ame­ri­kaan­se eco­no­mie beïn­vloedt het ver­trou­wen en de groei van de Euro­pe­se eco­no­mie. Er is nu wei­nig reden tot zorg, de trends wij­zen op een gesta­ge ver­be­te­ring van de Euro­pe­se eco­no­mie­ën. Euro­pe­se bedrij­ven pro­fi­te­ren  wel dege­lijk van dat her­stel, onder­streept  Con­stan­tis.

Van die eco­no­mi­sche ver­be­te­ring pro­fi­te­ren ech­ter niet alle Euro­pe­se bedrij­ven. Vol­gens Con­stan­tis is het daar­om belang­rijk om selec­tief te zijn bij aan­koop van aan­de­len. Het is de kunst om bedrij­ven te vin­den met con­cur­ren­tie voor­de­len en prijs­zet­tings­ver­mo­gen (pri­cing power) , zodat de toe­ne­men­de inter­na­ti­o­na­le con­cur­ren­tie en prijst­rans­pa­ran­tie geen gro­te bedrei­ging vor­men.

Vele Euro­pe­se bedrij­ven laten weer winst­groei zien
Het Black­Rock Euro­pean Spe­ci­al Situ­a­ti­ons Fund is op dit moment over­wo­gen in cycli­sche aan­de­len en in de sec­to­ren IT en indu­strie. Niet ver­won­der­lijk. Euro­pa heeft een aan­tal bedrij­ven van wereld­klas­se, zo zegt Con­stan­tis. Daar­bij lig­gen de waar­de­rin­gen van deze Euro­pe­se aan­de­len dicht bij hun his­to­ri­sche gemid­del­den, dus niet zoals de dure Ame­ri­kaan­se blue chips. Door goed te zoe­ken vin­den wij nog altijd aan­trek­ke­lijk gewaar­deer­de aan­de­len met boven­ge­mid­del­de kan­sen, zegt Con­stan­tis. Stra­te­gi­sche besluit­vor­ming en bedrijfs­in­ves­te­rin­gen ver­bre­den de kloof tus­sen win­naars en ver­lie­zers. Black­rock ver­blijft graag aan de goe­de kant.

En de risico’s? Poli­tie­ke risico’s spe­len Euro­pe­se aan­de­len vol­gens Con­stan­tis nog altijd par­ten. Ze zijn vorig jaar wel gro­ten­deels weg­ge­ëbt. Zo deed de uit­komst van de Ita­li­aan­se ver­kie­zin­gen de alarm­bel­len niet rin­ke­len. De popu­lis­ti­sche par­tij­en heb­ben hun anti-eur­o­re­to­riek sinds het afge­lo­pen jaar afge­bouwd. Toe­ne­men­de beurson­rust beschouwt Con­stan­tis trou­wens eer­der als een kans dan als een gevaar. Meer vola­ti­li­teit biedt aan actie­ve fonds­be­heer­ders immers extra moge­lijk­he­den om te pro­fi­te­ren van lage­re koer­sen. Op de lan­ge ter­mijn voe­ren fun­da­men­te­le fac­to­ren ech­ter altijd de boven­toon. Daar­om is het zo belang­rijk om vast te hou­den aan een  beleg­gings­pro­ces en aan de eigen beleg­gings­over­tui­gin­gen, zo besluit Con­stan­tis.

Tags:
,