Beleggen in Robots

28 jun Beleggen in Robots

Een zich­zelf her­stel­len­de stad? Robots die alles her­stel­len wat er stuk gaat? Het klinkt bij­na als een droom die uit­komt. Of als een epi­so­de van Star Wars. Maar als het afhangt van pro­fes­sor Mark Mio­dow­nik, pro­fes­sor mate­ri­aal­we­ten­schap­pen aan het Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don, dan zal dit beeld in de nabije toe­komst wer­ke­lijk­heid wor­den.

Vol­gens hem zal een vloot auto­no­me, onbe­man­de weg­voer­tui­gen of dro­nes door de ste­den rei­zen om scheu­ren in wegen en trot­toirs op te spo­ren en in een hand­om­draai te her­stel­len. Vol­gens zijn experts kan dit boven­dien in de nacht­u­ren gebeu­ren waar­door de ver­keers­hin­der tot een mini­mum beperkt wordt. Iets waar­van we in het Bel­gië van 2018 maar kun­nen van dro­men.

In eer­ste instan­tie ves­tigt pro­fes­sor Mio­dow­nik de focus op het Brit­se wegen­net­werk dat een zwa­re afta­ke­ling kent. Her­stel­werk­zaam­he­den heb­ben een gro­te ach­ter­stand opge­lo­pen en de auto­ri­tei­ten heb­ben niet de mid­de­len om pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len te nemen. Door de inzet van robots kan men op een snel­le en effi­ci­ën­te manier zor­gen voor een goed onder­houd van de wegen, en pre­ven­tie­ve her­stel­lin­gen uit­voe­ren. Onder meer in Leeds wordt er nu, op dit moment reeds gewerkt aan de ont­wik­ke­ling van het idee van de zich­zelf her­stel­len­de stad.

De bedrij­ven die deze tech­no­lo­gie ont­wik­ke­len en ver­ko­pen doen het door­gaans schit­te­rend. Hoe u daar een graan­tje kunt van mee­pik­ken leest u aan het eind van dit arti­kel. De moge­lijk­he­den zijn alles­zins enorm. Niet enkel het wegen­net­werk maar ook de bouw­sec­tor zal wel varen bij de inzet van deze tech­no­lo­gie. Hoe­wel er nog heel wat tech­ni­sche vraagtuk­ken opge­lost moe­ten wor­den is pro­fes­sor Mio­dow­nik ervan over­tuigd dat op toe­kom­sti­ge bouw­wer­ven robots zul­len inge­zet wor­den om bij­voor­beeld gebou­wen of brug­gen op te trek­ken.

Pro­fes­sor Mio­dow­nik toont zich bij­zon­der opti­mis­tisch over de moge­lijk­he­den. Er is vol­gens hem geen enke­le reden waar­om de zich­zelf her­stel­len­de stad geen rea­li­teit zou kun­nen wor­den. Aan de inzet van robots in een stads­om­ge­ving zijn ech­ter een bre­de waai­er ethi­sche en more­le vra­gen ver­bon­den, voegt hij er aan toe.  Het is daar­om belang­rijk om steeds het publiek en het poli­tie­ke beleid van­af de basis bij de ont­wik­ke­lin­gen te betrek­ken zodat zij zich niet uit­ge­slo­ten voe­len.

Inves­te­ren in bedrij­ven rond robot­tech­no­lo­gie hoeft je abso­luut geen wind­ei­e­ren te leg­gen. Bij­gaan­de gra­fiek van het Robo­tics fund van Pic­tet (koer­se­vo­lu­tie +50% sinds begin 2015) toont aan dat deze snel­groei­en­de markt de moei­te waard is om in de gaten te hou­den.

Het beleg­gings­fonds belegt in bedrij­ven die robot­tech­no­lo­gie ont­wik­ke­len en op de markt bren­gen. U belegt via dit fonds in toe­komst­ge­rich­te tech-bedrij­ven. Boven­dien helpt u deze bedrij­ven indi­rect om tech­no­lo­gi­sche oplos­sin­gen te ont­wik­ke­len waar­bij robots, in dienst van de mens­heid, steeds meer dag­da­ge­lijk­se pro­ble­men uit onze han­den zul­len nemen.

Tags:
,