Beursherstel

07 dec Beursherstel

Na een woe­li­ge novem­ber­maand veren de Euro­pe­se beur­zen weer op. De Ame­ri­kaan­se aan­de­len sta­bi­li­se­ren en de tech­no­lo­gie-index Nasdaq ein­dig­de don­der­dag zelfs 0,64% hoger. Van­waar het plot­se opti­mis­me? The Wall Street Jour­nal bericht dat de Ame­ri­kaan­se cen­tra­le over­weegt om de ren­te is de VS min­der snel te ver­ho­gen, en dat geeft de mark­ten moed. Twee fac­to­ren met veel psy­cho­lo­gisch impact domi­ne­ren het beurt­ge­beu­e­ren: het (a) ren­te­be­leid in de VS en (b) de han­dels­oor­log tus­sen VS en Chi­na.

A. Ren­te­pe­ri­ke­len
De leden van de Fed, de Ame­ri­kaan­se cen­tra­le bank, zou­den de offi­ci­ë­le ren­te later deze maand nog maar eens ver­ho­gen, maar daar­na zou­den ze bekij­ken of ver­de­re ren­te­ver­ho­gin­gen nog wel nodig zijn. De aan­van­ke­lijk vast geplan­de ren­te­ver­ho­ging van maart 2019 wordt dus onder voor­be­houd geno­men. Het is name­lijk de bedoe­ling om de eco­no­mie van over­ver­hit­ting te behoe­den, en niet om een reces­sie uit te lok­ken door op al te lang op voor­hand aan­ge­kon­dig­de ren­te­ver­ho­gin­gen.

Waar­om heeft de beurs zo’n afkeer van ren­te­ver­ho­gin­gen? Een hoge­re ren­te is slecht voor aan­de­len, omdat ande­re beleg­gin­gen, zoals obli­ga­ties, dan aan­trek­ke­lij­ker wor­den. Ver­der dreigt de kor­te ren­te (de FED-ren­te) in de VS boven de lan­ge ren­te (de obli­ga­tie­ren­te) uit te komen. Dit noemt men een ‘omge­keer­de ren­te­cur­ve’. In het geheu­gen van de finan­ci­ë­le mark­ten staat gegrift dat een omge­keer­de ren­te­cur­ve een reces­sie aan­kon­digt.  Een ondoor­dach­te reeks ren­te­ver­ho­gin­gen kan dus een per­vers effect sco­ren en onge­wild de indruk wek­ken dat er een reces­sie op komst is. Maar als de Fed het rus­ti­ger aan­doet met de offi­ci­ë­le ren­te ver­ho­gin­gen, dan kan dat juist gun­sti­ger uit­draai­en voor aan­de­len. Het is aan de FED om de balans in even­wicht te hou­den.

Vori­ge week zorg­de Fed-top­man Jero­me Powell reeds voor een kor­te eufo­rie op Wall Street door­dat hij insi­nu­eer­de dat de ren­te vol­gend jaar min­der snel zou ver­hoogd wor­den dan aan­van­ke­lijk gepland. Het psy­cho­lo­gi­sche sen­ti­ment op Wall Street drukt maar al te vaak zijn stem­pel op de beur­zen wereld­wijd.

B. Han­dels­oor­log
De twee­de fac­tor van belang is de han­dels­oor­log, die naar een tech­no­lo­gie-oor­log lijkt te evo­lu­e­ren. Het nieuws over de arres­ta­tie van Meng Wanz­hou de finan­ci­eel direc­teur van het Chi­ne­se tech­no­lo­gie­con­cern Hua­wei — en doch­ter van de oprich­ter van het bedrijf — sloeg in als een bom. Ondanks de zoge­naam­de wapen­stil­stand tus­sen Trump en Jin­ping van Chi­na, laat de arres­ta­tie de span­nin­gen tus­sen de bei­de anta­go­nis­ten opnieuw oplo­pen.

De inzet blijkt de con­tro­le over de 5G-tele­com­net­wer­ken te zijn. Hua­wei zou graag Intel en Qual­comm opzij duwen en het belof­te­vol­le G5-net­werk domi­ne­ren.

Wat de kwes­tie nog inge­wik­kel­der maakt is dat Hua­wei door rege­rin­gen wereld­wijd van spi­o­na­ge ver­dacht wordt. De VS, Nieuw-Zee­land en Austra­lië sloe­gen Hua­wei reeds in de ban. Zopas kon­dig­de Japan maat­re­ge­len aan en start­te ook de Bel­gi­sche over­heid een onder­zoek naar de net­werk­ap­pa­ra­tuur van het Chi­ne­se bedrijf.

De situ­a­tie met Hua­wei zorgt ervoor dat poli­ti­ci op eie­ren moe­ten lopen, want behal­ve de angst voor Chi­ne­se spi­o­na­ge is het bedrijf een gro­te inves­teer­der in Euro­pa en leve­ran­cier van infra­struc­tuur voor diver­se tele­com­be­drij­ven. In Neder­land leunt T-Mobi­le vol­le­dig op Hua­wei voor zijn net­werk.

De han­dels­oor­log draait meer en meer rond tech­no­lo­gi­sche supre­ma­tie en han­dels­ethiek. De eerst­vol­gen­de drie maan­den zul­len een cru­ci­a­le epi­so­de uit­ma­ken in het han­dels­con­flict.

Tags:
,