Beurzen veren op

31 okt Beurzen veren op

Han­dels­oor­log, ren­te­ver­ho­ging, Brexit, het werd de mark­ten even teveel in okto­ber. Ter­wijl de finan­ci­ë­le mark­ten fors gedaald zijn in het begin van okto­ber, is het her­stel aan het ein­de van deze beruch­te beurs­maand reeds begon­nen. De Dow Jones steeg op twee dagen tijd met +800 pun­ten.

In Euro­pa ging de Fran­se CAC-40 er op de laat­ste dag van de maand met +2,40% op voor­uit, maar de Ame­ri­kaan­se Nasdaq span­de de kroon met +3% op één dag. De beu­zen lij­ken manisch depres­sief. Tus­sen de mas­sa­le hin­ein­in­ter­pre­tie­ring die alom in de pers te vin­den is, ging Capi­tal­Plan op zoek naar toe­komst­ge­rich­te menin­gen van gere­pu­teer­de ana­lis­ten. De fun­da­men­tals zijn vol­gens vele ana­lis­ten nog steeds een posi­tief gege­ven, zoals de ver­mo­gens­be­heer­der Can­dri­am dat ook vindt. Can­dri­am greep de dalin­gen aan als een instap­mo­ment en heeft zijn aan­de­len­po­si­tie licht ver­hoogd. Capi­tal­Plan biedt haar clien­ten de keu­ze tus­sen let­ter­lijk dui­zen­de beleg­gings­fond­sen en Can­dri­am is één van de bete­re fond­sen­hui­zen.

In hun markt­vi­sie schrij­ven ze dat beleg­gers zich steeds meer onge­rust maken over aller­lei scenario’s. Een moge­lij­ke piek wat betreft de bedrijfs­win­sten, ver­snel­de ren­te­ver­ho­gin­gen in de VS, een aan­hou­den­de han­dels­oor­log tus­sen de VS en Chi­na, zwak­ke­re indi­ca­to­ren voor de Euro­pe­se indu­strie, noem maar op. Het fond­sen­huis zelf blijft ondanks al deze risico’s toch opti­mis­tisch. De bedrijfs­win­sten nemen nog altijd toe en de waar­de­rin­gen van de aan­de­len­mark­ten zien er vol­gens het fond­sen­huis ‘rede­lijk aan­trek­ke­lijk’ uit.

Can­dri­am ver­wacht dat het ren­de­ment op aan­de­len bin­nen één jaar en van­af de hui­di­ge niveau’s, méér dan 10% zal bedra­gen. Want behal­ve de risico’s zijn er vol­gens Can­dri­am ook heel wat posi­tie­ve sig­na­len voor goe­de pres­ta­ties op kor­te ter­mijn. Het fond­sen­huis wijst onder meer op de publi­ca­tie van de der­de kwar­taal­cij­fers van de bedrij­ven, waar­door de marktspe­lers gedwon­gen wor­den om terug naar de fun­da­men­tals te kij­ken, en die zijn ok. Som­mi­ge aan­de­len note­ren op zeer aan­trek­ke­lij­ke niveau’s, ande­re zijn nog steeds duur.

Het feit dat de aan­de­len­mark­ten die zich in de buurt van belang­rij­ke tech­ni­sche steun­ni­veaus bevin­den, ver­hoogt de kan­sen op een her­stel.

Pim­co: kans op reces­sie klein
De vol­le­di­ge beurs­winst die de S&P 500 en vele ande­re beur­zen sinds begin dit jaar had gemaakt is in okto­ber nage­noeg of vol­le­dig in rook opge­gaan. Toch bete­kent deze rode okto­ber­maand niet dat we aan het begin van een reces­sie staan, aldus eco­noom Joa­chim Fels van Pim­co, één van de groot­ste ver­mo­gens­be­heer­ders ter wereld.

De eco­no­mie bevindt zich momen­teel laat in de tra­di­ti­o­ne­le cyclus, maar daar­om nog niet aan het ein­de van een cyclus, zegt Fels. De Pim­co model­len schat­ten de kans op een reces­sie in de komen­de 12 maan­den slechts op 20 tot 25 pro­cent. Dit komt voor­al omdat de Fed met haar ren­te­be­leid eigen­lijk nog steeds de eco­no­mie sti­mu­leert, ondanks de recen­te ren­te­ver­ho­ging. Ook de Ame­ri­kaan­se rege­ring doet met zijn extra uit­ga­ven een duit in het zak­je.

De hevi­ge vola­ti­li­teit die momen­teel op de mark­ten zicht­baar is, is vol­gens Fels type­rend voor een eco­no­mie die zich in de laat­ste fase van een groei­cy­clus bevindt. De groei ver­traagt, de infla­tie neemt toe, en de ren­te­voe­ten stij­gen. De recen­te terug­val is vol­gens hem ‘een gezon­de cor­rec­tie’ die de levens­duur van de eco­no­mi­sche groei­cy­clus zelfs kan ver­len­gen. Als de vlucht uit de aan­de­len­markt aan­houdt, kan de Fed zijn plan­nen beter her­be­kij­ken. Die plan­nen beston­den er in om de ren­te nog vier keer te ver­ho­gen tegen eind vol­gend jaar, en nog twee­maal daar­na.

Uit een toe­spraak vori­ge week van de vice­voor­zit­ter van de Fed, Richard Cla­ri­da, zou men kun­nen aflei­den dat hij inmid­dels toch voor­zich­ti­ger met de Ame­ri­kaan­se kor­te ren­te zou wil­len omsprin­gen.

EM-fun­da­men­tals wél ver­slech­terd?
Een geval apart zijn de beur­zen van de emer­ging mar­kets. De fun­da­men­tals voor de Wes­ter­se mark­ten zijn ver­be­terd, maar die van de opko­men­de mark­ten zijn ver­slech­terd. Ze wor­den aan­ge­tast door gro­te ver­an­de­rin­gen in de macro-eco­no­mie. Dat schrijft Fabi­a­na Fede­li, glo­bal head of fun­da­men­tal equi­ties bij Robe­co, alweer een groot fond­sen­huis. Zij stel­len hun ver­wach­tin­gen voor de macro-eco­no­mi­sche omstan­dig­he­den van de opko­men­de mark­ten bij, van posi­tief naar neu­traal. Dit is voor­al te wij­ten aan het voort­sle­pen­de han­dels­con­flict en geo­po­li­tie­ke risico’s.

Ande­re fac­to­ren voor opko­men­de mark­ten blij­ven sta­biel, vol­gens Robe­co, ondanks de neer­waart­se winsther­zie­nin­gen in het der­de kwar­taal. En daar­bij: ook in Euro­pa en Japan waren die te zien.

Zijn opko­men­de mark­ten daar­mee uit de gra­tie? Fede­li ver­kiest zich niet al té nega­tief te wil­len uit­spre­ken over deze regio. De groei is er nog steeds robuust, de waar­de­rin­gen zijn aan­trek­ke­lijk en de ver­wach­tin­gen staan laag. Veel neer­waarts risi­co is dus al inge­prijsd. Dus is er ruim­te voor posi­tie­ve ver­ras­sin­gen, meent Fede­li.

Tags:
,