Handelsbesprekingen goed gestart

29 mrt Handelsbesprekingen goed gestart

De Ame­ri­kaans-Chi­ne­se han­dels­be­spre­kin­gen zijn goed gestart. Zo goed zelfs dat de Brexit-soap daar­bij haast tot een fait divers her­leid lijkt te wor­den. Pre­mier May deed van­daag een laat­ste poging om haar Brexit-deal met de EU geheel of gedeel­te­lijk ver­kocht te krij­gen aan het Brit­se par­le­ment. Zoals ver­wacht kreeg ze onvol­doen­de steun, en al zeker niet van de Ier­se dwars­lig­ger, de DUP-par­tij.

Ondanks het feit dat een no-deal Brexit waar­schijn­lij­ker wordt, ston­den nage­noeg alle beurs­in­di­ci vrij­dag hoger. De beurs van Shan­gai is de han­dels­dag zelfs afge­slo­ten met een 3,20%-stijging. Dit wijst er op dat de beur­zen niet meer wak­ker lig­gen van de Brexit soap.  Het zijn de US-Chi­na han­dels­be­spre­kin­gen die voor posi­ti­vis­me zor­gen. Don­der­dag stond een diner op de plan­ning en tot eind vol­gen­de week wordt er intens onder­han­del­deld. Ver­te­gen­woor­di­gers van de Ame­ri­kaan­se dele­ga­tie spra­ken zich reeds posi­tief uit over de eer­ste gesprek­ken. Chi­na zou bereid zijn ver­der te gaan dan in eer­de­re onder­han­de­lin­gen. De Ame­ri­ka­nen blij­ken sterk te staan.

Wat zijn de belang­rijk­ste agen­da­pun­ten van de Ame­ri­ka­nen tij­dens de onder­han­de­lin­gen? Onder meer de manier waar­op Chi­na omgaat met intel­lec­tu­eel eigen­dom, de markt­toe­gang voor Ame­ri­kaan­se bedrij­ven en afspra­ken over hoe de han­dels­deal nage­leefd moet wor­den. Op dat laat­ste vlak wil­len de Ame­ri­ka­nen regel­ma­ti­ge ont­moe­tin­gen met Chi­na. Boven­dien wil pre­si­dent Donald Trump zijn import­hef­fin­gen kun­nen blij­ven opleg­gen zon­der het risi­co op ver­gel­din­gen. Op dit ogen­blik spre­ken we nog steeds over 360 mil­jard USD aan invoer­hef­fin­gen tus­sen bei­de lan­den.

Als de Ame­ri­kaan­se onder­han­de­laars deze pun­ten hard kun­nen maken zul­len de Ver­e­nig­de Sta­ten er maxi­maal van pro­fi­te­ren, maar zal ook het ver­trou­wen in de wereld­han­del gelei­de­lijk aan terug­ke­ren, ook als is de VS domi­nan­ter dan ooit. Op deze wij­ze zou een al te ster­ke groei­ver­tra­ging kun­nen ver­me­den wor­den in de voor­naams­te wereld­eco­no­mie­ën. Hope­lijk op tijd. De onder­han­de­lin­gen zijn wel­is­waar goed gestart, maar ze kun­nen nog maan­den in beslag nemen.

 

Tags:
,