Handelsspanningen lopen op

23 mei Handelsspanningen lopen op

De han­dels­span­nin­gen en de brexit-cha­os eisen hun tol op de finan­ci­ë­le mark­ten. De prijs van een vat Tex­aan­se WTI-olie viel terug tot 58 dol­lar, vori­ge maand was dat nog 66 dol­lar. De vrees voor een ‘tech­no­lo­gi­sche kou­de oor­log’ tus­sen de VS en Chi­na komt er boven­op. Com­men­ta­ren in de krant van de Chi­ne­se com­mu­nis­ti­sche par­tij waar­schu­wen expli­ciet voor zo’n oor­log. Dit nega­tie­ve kli­maat dreigt de groei van de wereld­eco­no­mie — en de olie­vraag — te onder­mij­nen. De ana­lis­ten wor­den pes­si­mis­ti­scher. De OESO ver­laag­de eer­der deze week al haar groei­voor­uit­zich­ten voor de glo­ba­le wereld­eco­no­mie.

De situ­a­tie rond het Chi­ne­se tech­no­lo­gie­con­cern Hua­wei illu­streert dat het om méér gaat dan enkel tarief­ver­ho­gin­gen. Het gaat over tech­no­lo­gi­sche domi­nan­tie en intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten. De ban op Hua­wei wordt wel­is­waar tij­de­lijk ver­zacht. De Ame­ri­kaan­se rege­ring is ech­ter van plan om sanc­ties op te leg­gen tegen nog veel meer Chi­ne­se bedrij­ven. Voor­al bevei­li­gings­be­drij­ven, waar­on­der de gro­te pro­du­cent van bewakingscamera’s Hik­vi­si­on. Door­dat deze bedrij­ven op een zwar­te lijst komen, kun­nen zij geen Ame­ri­kaan­se tech­no­lo­gie meer kopen. Net zoals het bij tech­no­lo­gie- en tele­com­con­cern Hua­wei het geval was.

Onder­tus­sen heet pre­si­dent Trump onder­von­den dat Chi­ne­zen geen Ame­ri­ka­nen zijn. Regel #1 in Chi­na is: laat iemand anders nooit gezichts­ver­lies lij­den. Trump onder­vindt dat de Chi­ne­zen de onder­han­de­lin­gen inza­ke han­dels­ta­rie­ven wil­len rek­ken. En dat de Chi­ne­se publie­ke opi­nie zich tegen hem begint te keren. Een han­dels­ak­koord is dus nog niet voor mor­gen. Het opti­mis­me van vori­ge maand blijkt voor­ba­rig te zijn geweest. Het wordt een ech­te kracht­me­ting tus­sen groot­mach­ten. Sinds het dui­de­lijk werd dat Chi­na niet zomaar door de knie­ën gaat, zijn de finan­ci­ë­le mark­ten in een zenuw­ach­ti­ge.

VS blijft sterk staan
Deze situ­a­tie kan nog wel eni­ge tijd aan­hou­den. De mei-peri­o­de waar­in divi­den­den wor­den uit­be­taald, ver­hoogt het onge­mak­ke­lij­ke gevoel bij beleg­gers. Dit aan­ge­zien beta­lin­gen van divi­den­den qua­si steeds tech­ni­sche cor­rec­ties ver­oor­za­ken op de koer­sen. Voor­zich­tig­heid is troef. De bes­te wij­ze te rea­ge­ren op de onze­ker­heid is een bre­de sprei­ding aan te bren­gen in de ver­schil­len­de risi­co-klas­sen waar­in men belegd.  In een late­re fase zal de hui­di­ge cor­rec­tie aan­lei­ding geven tot nieu­we kan­sen. Een zeer zwa­re cor­rec­tie zit er niet in aan­ge­zien de fun­da­men­te­le eco­no­mi­sche omge­ving rede­lijk stand houdt. De cen­tra­le ban­ken stel­len zich zeer soe­pel op. Ze laten een gesta­ge ver­rui­ming van de geld­hoe­veel­heid toe. De pro­duc­ti­vi­teit van de Ver­e­nig­de Sta­ten is ver­der toe­ge­no­men. De loon­kos­ten evo­lu­e­ren gun­stig. Dit is goed nieuws voor de winst­mar­ges van de VS-bedrij­ven. Dus ook voor de glo­ba­le winst­vor­ming van het Ame­ri­kaan­se bedrijfs­le­ven. De Chi­ne­zen staan heel wat zwak­ker. Vroeg of laat zul­len ze tot een akkoord gedwon­gen wor­den.

Stra­te­gi­sche terug­tocht
Van een wereld­wij­de eco­no­mi­sche reces­sie kun­nen we nog niet spre­ken. De indu­stri­ë­le acti­vi­teit ver­traagt wereld­wijd. Maar de nieuw­ste data wij­zen er eer­der op dat het om een stra­te­gi­sche terug­tocht gaat, nog geen capi­tu­la­tie. We kun­nen dus spre­ken van een wereld­wij­de groei­ver­tra­ging. Daar­bij staan de han­dels­oor­log en de Brexit-peri­ke­len cen­traal. Het zijn alle­bei situ­a­ties waar­bij men­sen aan het roer staan. Men­sen die het roer kun­nen omgooi­en en een reces­sie ver­mij­den. Spij­tig genoeg wach­ten men­sen meest­al tot het laat­ste moment om ram­pen te ver­mij­den.

Stra­te­gie van ver­mo­gens­be­heer­ders
We zien dat vele ver­mo­gens­be­heer­ders van patri­mo­ni­a­le beleg­gings­fond­sen een ver­snel­ling terug­scha­ke­len. Ze keren terug naar een 50%-50% ver­de­ling: 50% aan­de­len en 50% defen­sie­ve acti­va. Deze defen­sie­ve acti­va zijn meest­al zeer breed gespreid: niet alleen obli­ga­ties in klas­sie­ke mun­ten, maar ook cash, goud en par­ti­ci­pa­ties in defen­sie­ve hed­ge­fond­sen. Vele ver­mo­gens­be­heer­ders geven de voor­rang aan Ame­ri­kaan­se “safe haven” aan­de­len. Ook aan defen­sie­ve sec­to­ren zoals voe­ding, far­ma en nuts­be­drij­ven.  Trend­ma­ti­ge thema’s zoals de ver­grij­zing van de bevol­king, water­tech­no­lo­gie­ën, recy­cling, cyber­se­cu­ri­ty, video­ga­mes en der­ge­lij­ke, blij­ven in de aan­dacht staan als ver­ant­woor­de beleg­gin­gen voor de lan­ge ter­mijn.

Divi­dend­stra­te­gie
Bedrij­ven die niet alleen divi­den­den uit­be­ta­len, maar deze ook regel­ma­tig ver­ho­gen, wor­den ook wel “divi­dend aris­to­crats” genaamd. Ze tonen daar­mee de sta­bi­li­teit en de duur­zaam­heid van hun bedrijfs­mo­del aan. Eigen­lijk zijn het ide­a­le lan­ge ter­mijn­be­leg­gin­gen. De aan­de­len van deze bedrij­ven kun­nen een ant­woord bete­ke­nen op de hui­di­ge vola­ti­li­teit van de mark­ten. Dit is althans een zin­vol­le stel­ling die we terug­vin­den bij meer­de­re beurs­ana­lis­ten. Vele van deze bedrij­ven heb­ben een goed zicht op de toe­kom­sti­ge groei van hun omzet en resul­ta­ten. Zeker als ze over een ster­ke markt­po­si­tie beschik­ken. We vin­den deze stra­te­gie terug bij spe­ci­fie­ke beleg­gings­fond­sen en trac­kers. Beleg­gers genie­ten daar­bij het voor­deel van een regel­ma­tig inko­men. Boven­dien: bedrij­ven die hun divi­den­den regel­ma­tig ver­ho­gen pres­te­ren op lan­ge ter­mijn door­gaans beter dan het gemid­del­de.

Dis­cla­mer: deze infor­ma­tie houdt geen enkel advies in en is enkel een weer­ga­ve van de voor­naams­te bewe­gin­gen in de finan­ci­ë­le mark­ten.

Tags:
,