Hete herfst op de beurzen?

28 aug Hete herfst op de beurzen?

Dank zij de Mexi­co-deal tus­sen de VS en Mexi­co zijn de beur­zen weer in een goe­de stem­ming geraakt, na de val­se start van begin augus­tus. De mark­ten krij­gen ver­se impul­sen door­dat de VS en Mexi­co een nieu­we han­dels­over­een­komst heb­ben afge­slo­ten voor een peri­o­de van 16 jaar. Dat geeft nieu­we hoop aan Chi­na en nog 8 ande­re lan­den waar­mee de VS een han­dels­con­flict heeft. Vol­gens vele eco­no­men moe­ten beleg­gers van­af sep­tem­ber weer goed bij de les blij­ven. Tegen een ach­ter­grond van han­dels­con­flic­ten en ver­zwak­ken­de opko­men­de mark­ten, staan er de vol­gen­de pun­ten op het herfst­pro­gram­ma: (1) sep­tem­ber: de Ita­li­aan­se begro­tings­plan­nen, (2) okto­ber: de Brexit-deal en (3) novem­ber: de “Mid­term” ver­kie­zings­uit­slag in de VS.

Ita­li­aan­se begro­tings­plan­nen
Er wordt fron­send uit­ge­ke­ken naar de begro­tings­plan­nen die de Ita­li­aan­se rege­ring bij de Euro­pe­se Com­mis­sie zal indie­nen. De Ita­li­aan­se staats­schuld is toren­hoog, maar toch wil de rege­ring nog meer geld uit­ge­ven. Een con­fron­ta­tie met Brus­sel dreigt, over de in de ogen van de Ita­li­a­nen te strik­te begro­tings­re­gels. Beleg­gers zijn er niet hele­maal gerust op dat een con­flict uit­blijft. De ren­te op tien­ja­ri­ge Ita­li­aan­se staats­le­nin­gen is inmid­dels geste­gen tot méér dan drie pro­cent.

Brexit: Deal or No Deal?
Twee­de gang op het menu: Brexit. In okto­ber zou een Brexit-deal moe­ten wor­den afge­slo­ten, ook al heeft EU-onder­han­de­laar Bar­nier gezegd dat dit ook nog wel eens nog wat lan­ger op zich zou kun­nen laten wach­ten. Een “no deal”, een har­de Brexit dus, behoort nog steeds tot de moge­lijk­he­den. De Brit­se rege­ring staat daar ech­ter zéér hui­ve­rig tegen­over. Een grim­mi­ge toe­komst staat de Brit­ten dan te wach­ten, als we de doem­den­kers mogen gelo­ven: tekor­ten aan medi­cij­nen, kilo­me­ter­lan­ge ver­keers­op­stop­pin­gen aan de grens, lege schap­pen in de super­markt. Dit sce­na­rio zou in ieder geval niet ok zijn voor de Brit­se beurs.

Mid­term Elec­ti­ons
Wall Street beurs domi­neert nog steeds het beurs­ge­beu­ren. Van gro­ter belang dan de gemid­del­de Euro­pe­aan beseft, zijn de VS mid­term elec­ti­ons in novem­ber. De kans is niet onbe­staan­de dat de Repu­bli­kei­nen dan de meer­der­heid in het Huis van Afge­vaar­dig­den kwijt spe­len. Dit zou het bin­nen­lands beleid van Trump enorm kun­nen beper­ken. Het han­dels­be­leid daar­en­te­gen zal de pre­si­dent in iede­re geval onder eigen con­tro­le kun­nen hou­den. Hoe dan ook, de peri­o­de van de tus­sen­tijd­se ver­kie­zin­gen valt sta­tis­tisch beke­ken meest­al samen met een zeer gun­sti­ge peri­o­de voor de Ame­ri­kaan­se beurs!

Ame­ri­kaans han­dels­con­flict
Chi­na en de VS zijn zopas met elkaar in gesprek gegaan over de weder­zijd­se han­del en -tarie­ven. De Chi­ne­zen staan niet zo heel sterk. In de finan­ci­ë­le soli­di­teit van de emer­ging mar­kets komen steeds maar bar­sten. Zo heb­ben de Chi­ne­zen last van scha­duw­ban­kie­ren, een scha­de­lij­ke paral­le­le kre­diet­ac­ti­vi­teit die hun finan­ci­ë­le sta­bi­li­teit onder­mijnt. Het ont­plof­fen van zo’n scha­duw­sys­teem kan de Chi­ne­se yuan doen implo­de­ren. Na eer­der de Argen­tijn­se peso en de Turk­se lira is de Rus­si­sche roe­bel ook onder druk geko­men. Gaat de yuan bin­nen­kort vol­gen? Sinds april is hij al 10% afge­brok­keld tegen­over de mach­ti­ge dol­lar.

Onder­tus­sen gaat Noord-Korea, althans vol­gens het IAEA, tot op heden onge­hin­derd door met het ont­wik­ke­len van kern­wa­pens…

Ondanks deze zor­gen en beslom­me­rin­gen draait de wereld­eco­no­mie ver­der, al is het tegen een iets lager tem­po dan aan­van­ke­lijk ver­wacht. Nieu­we oppor­tu­ni­tei­ten teke­nen zich af. Er staat ons nog een boei­en­de herfst­pe­ri­o­de te wach­ten!

Tags:
,