Onrustige beurzen

06 feb Onrustige beurzen

Vori­ge vrij­dag leden de aan­de­len­mark­ten op Wall Street het groot­ste dag­ver­lies in 20 maan­den tijd en het zwaar­ste week­ver­lies sinds 2016. Beleg­gers ver­werk­ten tegen­val­len­de resul­ta­ten van zwaar­ge­wich­ten als Apple, Exxon­Mo­bil en Che­vron. Maar de gro­te boos­doe­ner was het maan­de­lijk­se banen­rap­port van de over­heid en dan voor­al de bekend­ge­maak­te loon­e­vo­lu­tie. Die liet de groot­ste groei zien sinds 2009 en wak­ker­de zo de infla­tie­vrees en ver­oor­zaak­te ren­te­koorts. De kans op een extra ren­te­ver­ho­ging in de VS (4 in plaats van 3) in 2018 stuw­de de Ame­ri­kaan­se 10-jaars­ren­te omhoog naar 2,845 pro­cent.

Begin deze week ging het ver­der berg­af en volg­den ook de ande­re beur­zen in het kiel­zog van Wall Street. Vele ana­lis­ten spre­ken over ‘winst­ne­min­gen’ maar er is meer aan de hand. De Ame­ri­kaan­se belas­ting­ver­la­ging zou een enor­me boost aan de eco­no­mie, de bedrij­ven en de beurs moe­ten geven. Momen­teel ste­ken ech­ter ver­schil­len­de fac­to­ren tij­de­lijk stok­ken tus­sen de wie­len. De ren­te, valu­ta, werk­ge­le­gen­heid, schul­den, pro­duc­ti­vi­teit, bezet­tings­gra­den, belas­ting, win­sten, schul­den en der­ge­lij­ke heb­ben een impact. De hui­di­ge zon­de­bok is voor­al de ver­wach­te ren­te­stij­gin­gen. Als de ren­te­ver­wach­tin­gen wij­zi­gen dan gaan alle gemel­de beurs­va­ri­a­be­len op zoek naar een nieuw even­wicht.

Vol­gens beurs­ana­lis­ten zoals Frank Haar­man moet men een eco­no­mie altijd voor­zich­tig bij­stu­ren en niet een for­se ruk naar rechts of links maken. Het belas­ting­plan van Trump is een plot­se, for­se ingreep met waar­schijn­lijk veel gro­te­re gevol­gen dan ieder­een tot op heden had ver­wacht. Het heeft alles in bewe­ging gezet. Je kunt dat belas­ting­plan extreem ondoor­dacht noe­men. Ten eer­ste omdat de timing totaal ver­keerd is. De Ame­ri­kaan­se eco­no­mie doet het goed en heeft geen extra sti­mu­lans nodig. Dit bleek vrij­dag uit de tewerk­stel­lings­cij­fers. Sti­mu­le­ren doe je als het slecht gaat en niet om een goe­de eco­no­mie nog har­der aan te zwen­ge­len. Onno­dig en met risi­co van over­ver­hit­ting, meent Haar­man.

Ten twee­de omdat het beleid van de FED op die manier in de knel komt. De FED is behoed­zaam de extre­me sti­mu­lan­sen van de Q.E. (lees: de lage beleids­ren­te) aan het afbou­wen. Te snel afbou­wen remt de eco­no­mie af en te traag laat de infla­tie uit de hand lopen. Voor het belas­ting­plan ter spra­ke kwam zat de FED goed op koers. Ech­ter nu de markt denkt dat door de belas­ting­ver­la­ging de eco­no­mie har­der gaat draai­en is er de vrees dat de FED ook een tand­je bij moet zet­ten en snel­ler de kort­lo­pen­de ren­te zal moe­ten ver­ho­gen. Gevolg: de ren­tes op Ame­ri­kaan­se staats­obli­ga­ties anti­ci­pe­ren daar­op en lopen nu reeds snel omhoog. Dit wordt nog ver­sterkt omdat de Ame­ri­kaan­se over­heid door de min­de­re belas­ting­in­kom­sten nog meer zal moe­ten lenen. Dat meer moe­ten lenen zorgt dan weer voor een over­heid met meer schul­den, waar­door de dol­lar onder druk komt te staan.

Ten der­de is er een nega­tief effect op de bedrijfs­win­sten. Door lage­re belas­tin­gen zou­den die hoger moe­ten uit­val­len. Dat gaat uit­ein­de­lijk ook zeker gebeu­ren. Maar omdat bedrij­ven door de lage­re belas­tin­gen in de toe­komst min­der zul­len kun­nen afschrij­ven, heb­ben ze eind 2017 in vele geval­len gro­te­re ver­lies­pos­ten opge­no­men. Het gevolg is dat inclu­sief deze ver­lies­pos­ten veel bedrij­ven zwaar tegen­val­len­de resul­ta­ten over het laat­ste kwar­taal heb­ben geboekt. Vele bedrij­ven heb­ben een fors boek­houd­kun­dig ver­lies over 2017 gemeld. Dit ondanks het feit dat het eigen­lijk beter gaat met de bedrijfs­re­sul­ta­ten, merkt haar­man op.

De gevol­gen van het belas­ting­plan zijn dat de FED wel­licht zijn mone­tair beleid zal moe­ten ver­krap­pen, dat de ren­te op Ame­ri­kaan­se staats­obli­ga­ties stijgt, de dol­lar daalt en dat de bedrijfs­cij­fers van vorig kwar­taal door­gaans zwaar tegen­val­len. Er is veel in bewe­ging gebracht. Vele beleg­gers rea­geer­den op al dat tegen­val­lend nieuws door op de ver­koop-knop te druk­ken. Het is nu wach­ten tot alles een nieuw even­wicht heeft gevon­den. Dat kan even duren.

Als de rust is terug­ge­keerd, zowel bij de obli­ga­ties als bij de dol­lar, zul­len de beur­zen weer her­stel­len. Over 3 maan­den — bij de vol­gen­de kwar­taal­cij­fers — zal moge­lij­ker­wij­ze een nieuw beurs­feest begin­nen. Dan zal er door de geplan­de belas­ting­ver­la­ging weer méér bedrijfs­winst geboekt wor­den in de VS. Dit­maal zon­der ver­hoog­de afschrij­vin­gen van­we­ge anti­ci­pa­tie op lage­re belas­tin­gen. We krij­gen dan weer te maken met for­se winst­stij­gin­gen ten opzich­te van het vier­de kwar­taal van 2017. De beurs­koer­sen kun­nen dan weer flink hoger. Onder­tus­sen zit­ten we ech­ter in een over­gangs­pe­ri­o­de, waar­in een nieuw even­wicht moet gevon­den wor­den.

In de VS zit­ten we boven­dien met een schul­den­pro­bleem, het schul­den­pla­fond. De poli­tie­ke oplos­sing van het Ame­ri­kaan­se schul­den­pla­fond zal bepa­len of we op de VS-beurs nieu­we cor­rec­ties krij­gen, of dat het slechts bij een ste­vi­ge beurs­dip zal blij­ven.

De Euro­pe­se beur­zen staan er geluk­kig een stuk beter voor. Hier zien we geen lang­du­ri­ge all time high beurs­stij­ging, die gemak­ke­lijk in een cor­rec­tie kan omslaan. In Euro­pa spe­len 3 fac­to­ren: (1) Mer­kel krijgt haar coa­li­tie moei­lijk opge­tuigd, en (2) de opge­lo­pen ren­te op Duit­se staats­obli­ga­ties. De belang­rijk­ste fac­tor (3) is de dure Euro. En daar­mee komen we terug bij de Ame­ri­kaan­se pro­ble­men aan­ge­land. Teveel poli­tiek gekib­bel in de VS zou de dol­lar ver­der kun­nen laten dalen en de Euro laten stij­gen. Een vlot­te oplos­sing van het VS-schul­den­pro­bleem daar­en­te­gen, zou voor alle beur­zen een zegen zijn. Hou u dus klaar om nieu­we beurs­po­si­ties in te nemen.

Bron­nen: Frank Haar­man, Bloom­berg, Reu­ters

Tags:
,