TAK 44

TAK 44 is een beleggingsverzekering voor voorzichtige beleggers die belang hechten aan kapitaalbehoud maar toch meer rendement willen via de financiële markten. Met deze formule bepaalt u uw eigen ideale mix van kapitaalsgarantie, zekere opbrengst en verwacht rendement.

Voor wie is TAK 44?

Met een TAK 44 beleg­gings­ver­ze­ke­ring com­bi­neert u de voor­de­len van TAK 21 en TAK 23. Een TAK 44 is een mooie oplos­sing voor de voor­zich­ti­ge beleg­ger die kapi­taal­be­houd belang­rijk vindt maar toch een hoger ren­de­ment wilt.

De voordelen van TAK 44

Met TAK 44 com­bi­neert u de voor­de­len van TAK 21 en TAK 23 in func­tie van uw finan­ci­ë­le situ­a­tie en doe­len. U bepaalt als spaarder/belegger dus zelf uw ide­a­le mix bepa­len van kapi­taals­ga­ran­tie, zeke­re opbrengst en ver­wacht ren­de­ment.

De beperkingen van TAK 44

Als u de voor­de­len van TAK 21 en TAK 23 door­dacht com­bi­neert op basis van uw levens­si­tu­a­tie en ambi­ties dan kunt u haast alle beper­kin­gen van de TAK 21 en TAK 23 weg­wer­ken. Deze beleg­gings­ver­ze­ke­ring biedt u als spaarder/belegger enorm veel moge­lijk­he­den.