Tesla schakelt een versnelling hoger

11 jun Tesla schakelt een versnelling hoger

De fos­sie­le brand­stof is ein­dig, vol­gens ver­schil­len­de onder­zoe­ken heb­ben we nog vol­doen­de brand­stof om alle wagens aan te drij­ven tot 2050. Eind mei kon­dig­de de euro­com­mis­sa­ris voor indu­strie, Elz­bie­ta Bień­kows­ka, aan in een inter­view dat Euro­pa haar bij­dra­ge zal leve­ren voor de pro­duc­tie van elek­tri­sche wagens en de afna­me van dieselauto’s. “Het tijd­perk van de fos­sie­le brand­stof­fen is voor­bij”, aldus de com­mis­sa­ris.

Eén van de bekend­ste mer­ken van elek­tri­sche auto’s is uiter­aard Tesla. Ze rich­ten zich op de pro­duc­tie van 100% elek­tri­sche wagens, die zowel spor­tief als luxu­eus zijn. Als eer­ste beurs­ge­no­teer­de merk voor elek­tri­sche wagens nemen zij momen­teel de pole posi­ti­on in de Ver­e­nig­de Sta­ten en Chi­na en win­nen zij dage­lijks meer aan­deel in Euro­pa.

Na enke­le moei­lij­ke maan­den voor de fabri­kant, voor­al in het kader van de pro­duc­tie van Model 3, zijn alle ogen weer op top­man en CEO Elon Musk gericht. Tij­dens een aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring in de ver­e­nig­de Sta­ten heeft hij vori­ge week aan­ge­kon­digd dat hij ver­trou­wen heeft in het suc­ces van Tesla. Aan het ein­de van deze maand ver­wacht hij de mijl­paal voor de pro­duc­tie van 5000 wagens per week te berei­ken. Daar­naast zijn de prog­no­ses zeer posi­tief. De rust is weer­ge­keerd bij de aan­deel­hou­ders na enke­le ver­schui­vin­gen bin­nen het bestuur, de prij­zen voor de bat­te­rij wer­den dras­tisch ver­laagd en de pro­duc­tie gaat in stij­gen­de lijn.

Nu de kin­der­ziek­tes van Tesla gro­ten­deels lij­ken opge­lost is het moment aan­ge­bro­ken om te pro­fi­te­ren van de daling die het aan­deel de voor­bije maan­den te ver­du­ren kreeg op Wall Street. Het aan­deel is van bij­na 390 USD terug­ge­val­len naar bij­na 240 USD. Momen­teel staan we terug boven de 330 USD na een spec­ta­cu­lair her­stel in de afge­lo­pen dagen (zie gra­fiek). Is het vet alweer van de soep? Waar­schijn­lijk niet.

Als Tesla erin slaagt om de pro­duc­tie­pro­ble­men onder con­tro­le te hou­den zal het aan­deel­hou­ders­ver­trou­wen onge­twij­feld terug­ko­men en staan ons weer mooie koer­stop­pen te wach­ten. Ver­geet niet dat wie inves­teert in Tesla aan­de­len de toe­komst van elek­tri­sche wagens onder­steunt, en dus duur­zaam inves­teert in onze toe­komst.

Tags:
,