Tips bij de aangifte

28 mei Tips bij de aangifte

Van onze finan­ci­ë­le part­ner Die­rickx Leys pri­va­te bank kre­gen we enke­le nut­ti­ge tips aan­ge­reikt die bij het invul­len van de belas­ting­aan­gif­te van pas kun­nen komen. Het betreft voor­al tips voor beleg­gers in effec­ten­re­ke­nin­gen, of met een levens­ver­ze­ke­ring.

1. U hebt meer dan één effec­ten­re­ke­ning? Zet een kruis­je aub.
Op 10 maart 2018 trad de taks op effec­ten­re­ke­nin­gen in wer­king. Pro memo­rie: de taks op effec­ten­re­ke­nin­gen is pas ver­schul­digd wan­neer de gemid­del­de waar­de van de belast­ba­re beleg­gin­gen op uw effec­ten­re­ke­nin­gen €500.000 of meer bedraagt. Als u in de peri­o­de van­af de inwer­king­tre­ding van de taks tot 31 decem­ber 2018 ech­ter titu­la­ris bent geweest van meer dan één effec­ten­re­ke­ning, moet u in vak XIV van uw belas­ting­aan­gif­te, het vak­je onder de codes 1072 en 2072 aan­krui­sen, en dat onge­acht de waar­de van die effec­ten­re­ke­nin­gen.

Met ande­re woor­den: wan­neer u meer dan één effec­ten­re­ke­ning aan­hield, zal u dat vak moe­ten aan­krui­sen. Het speelt daar­bij geen rol of u de taks al dan niet ver­schul­digd bent. Het is even­min rele­vant of u al dan niet een opt-in deed of de bank een auto­ma­ti­sche inhou­ding door­voer­de. Zeer veel belas­ting­plich­ti­gen zul­len dus nu in hun aan­gif­te de nieu­we code 1072 en 2072 moe­ten aan­vin­ken, ter­wijl de taks voor hen mis­schien hele­maal niet speelt omdat het grens­be­drag van €500.000 aan belast­ba­re effec­ten niet wordt bereikt.

2. Ver­geet niet uw bui­ten­land­se reke­ning / levens­ver­ze­ke­ring aan te geven!
Het voor­al betreft tak21 en tak23 levens­ver­ze­ke­rin­gen. Ver­geet niet een kruis­je te zet­ten in het des­be­tref­fen­de vak. Van­af 2020 gaat de fis­cus boe­tes uit­rei­ken voor ‘ver­geet­ach­ti­ge’ belas­ting­plich­ti­gen.

NVDR De fis­cus heeft naar een groot aan­tal zoge­naam­de ‘ver­geet­ach­ti­ge’ belas­ting­plich­ti­gen een brief ver­zon­den met de waar­schu­wing dat er van­af vol­gend jaar boe­tes zul­len wor­den uit­ge­reikt aan belas­ting­plich­ti­gen die in 2019 te onrech­te niet aan­ge­ven dat ze een bui­ten­land­se reke­ning en/of een bui­ten­land­se levens­ver­ze­ke­ring heb­ben lopen. Er zijn zo méér dan 200.000 brie­ven ver­stuurd!
Het vreem­de is dat vele der­ge­lij­ke brie­ven even­eens ver­trok­ken zijn naar belas­ting­plich­ti­gen die wel dege­lijk een cor­rec­te aan­gif­te heb­ben gedaan in 2018. Deze goe­de bur­gers wor­den daar­bij op dezelf­de wij­ze aan­ge­spro­ken als iemand die zijn aan­gif­te niet regel­ma­tig heeft inge­vuld. Indien u dus ten onrech­te zo’n brief hebt ont­van­gen: u bent niet alleen. Hope­lijk betreft het hier een één­ma­li­ge onzorg­vul­dig­heid van de dienst mai­ling.

3. Nieuw: belas­ting­vrij­stel­ling divi­den­den
Een mooie maat­re­gel om risi­co­ka­pi­taal een duw­tje in de rug te geven! Hoe­veel bedraagt deze nieu­we vrij­stel­ling? Als u in 2018 divi­den­den van aan­de­len (Bel­gi­sche en bui­ten­land­se aan­de­len, ech­ter geen beleg­gings­fond­sen) ont­ving, kan u een belas­ting­vrij­stel­ling krij­gen voor een eer­ste schijf van €640 aan ont­van­gen bru­to­di­vi­den­den. Bij een tarief van roe­ren­de voor­hef­fing van 30% houdt dat een vrij­stel­ling van maxi­maal €192 in. Voor 2019 werd de vrij­stel­ling inmid­dels opge­trok­ken tot €800. In uw belas­ting­aan­gif­te van vol­gend jaar zal u dus een bedrag van maxi­mum €240 kun­nen recu­pe­re­ren. Divi­den­den van beleg­gings­fond­sen tel­len niet mee, maar divi­den­den van gere­gle­men­teer­de vast­goed­ven­noot­schap­pen (GVV’s) zoals Aedi­fi­ca en Care Pro­per­ty val­len wel onder de vrij­stel­ling.

4. Pen­si­oen­spa­ren
Pen­si­oen­spa­ren kan u via een bank of via een ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij. Sinds 2018 bestaan er twee keu­ze­mo­ge­lijk­he­den bij het jaar­lijk­se pen­si­oen­spa­ren. U stort­te ofwel een bedrag van maxi­maal €960 (met een belas­ting­ver­min­de­ring van 30%), ofwel een hoger bedrag, tot maxi­maal €1.230 (met een belas­ting­ver­min­de­ring van 25%). U dient het bedrag dat u stort­te te ver­mel­den in vak X, onder codes 1361 en 2361. Let op: indien u méér dan 960 maar min­der dan 1153 euro spaart, doet u min­der belas­ting­voor­deel dan wan­neer u slechts 960 euro betaalt. Het is raar, maar waar.

Tags:
,